Екологічна безпека

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Грень О. М.ГРК-31, ГПК-31, ГЛК-31, БЛК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Грень О. М.
БЛК-31Грень О. М.
ГПК-31Грень О. М.
ГЛК-31Грень О. М.

Опис курсу

Мета:  засвоєння студентами основних характеристик  ймовірних кризових екологічних ситуацій, шкідливих або загрозливих для життя та здоров’я людей, живих організмів і їх спільнот станів, вивчення систем спостереження і контролю за станом навколишнього природного середовища з метою розробки природоохоронних заходів, раціонального використання природних ресурсів, природних та техногенних комплексів та об’єктів. Крім того, при вивченні курсу студенти повинні знати та уміти оцінювати та прогнозувати стан довкілля, загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і запобігання їм, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання:

 • методичні: розгляд основних характеристик навколишнього середовища, виявлення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя, довкілля від небезпек;
 • пізнавальні: встановити причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціями екотопу, його розвитком у природних умовах та в умовах техногенного впливу та з адаптацією до умов проживання людини;
 • практичні: уміння приймати управлінські рішення, застосовувати захисні засоби та заходи в умовах надзвичайних ситуацій та для підтримки норм екологічної безпеки, створення і підтримки безпечних умов життя і діяльності людини як у звичайних умовах побуту та виробництва,  а також в умовах стихійних лих та техногенних катастроф.

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Екологічна безпека» студент повинен:

знати:

 • Загальну характеристика геосфер (літосфери, гідросфери, атмосфери);
 • Динамічна рівновага в природному середовищі та її порушення;
 • Умови безпечного функціонування природних та техногенних систем;
 • Принципи сучасної методології кількісної оцінки природних та техногенних небезпек, їх аналіз та керування ризиками;
 • Чинники негативного впливу на довкілля та людину;
 • Характеристики, класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів;
 • захисні механізми природного середовища та чинники його стійкого функціонування.
 • вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;
 • основні принципи колективної безпеки;

вміти:

 • аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;
 • визначати стратегію і принципи безпеки в умовах, де виникають джерела небезпеки, небезпечні і шкідливі фактори;
 • вміти запобігати надзвичайним ситуаціям і організовувати усунення їх негативних наслідків;
 • ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки;
 • вміти надати першу до лікарську допомогу в умовах екстремальної ситуації.

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Буравльов Є. Основи сучасної екологічної безпеки. — Київ, 2000.
 2. Буравльов Є. Безпека навколишнього середовища. — Київ, 2004.
 3. Малишко М. Основи екологічного права України. — Київ, 1999.
 4. Гайченко В., Коваль Г., Буравльов Є. Основи безпеки життєдіяльності людини. — Київ, 2006.
 5. Екологія і закон / За ред. В. Андрійцева. — Київ, 1997.
 6. Дробноход М., Вольвач Ф., Дрюканов В. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. — Київ, 2002.
 7. Буравльов Є., Гетьман В. Управління техногенною безпе­кою України. — Київ, 2006.
 8. Охорона навколишнього природного середовища в Украї­ні. — Київ, 1997.
 9. Штоков Є., Шестопалов В., Яковлев Є. Екологічна гео­логія України. — Київ, 1993.
 10. Андрейцев Ю., Постовой М. Екологічна експертиза, право і практика. — Київ, 1992.
 11. Качинський А. Екологічна безпека України: системний аналіз покращення. — Київ, 2001.
 12. Глобалізація і безпека розвитку/ За ред. О. Білоруса. — Київ, 2001.
 13. Проблеми сталого розвитку України. — Київ, 1998.
 14. Дробноход М. Концепція переходу України до стійкого еколо­гічно безпечного розвитку. — Київ, 2002.
 15. Лозанський В. Екологічне управління в розвинених країнах світу в порівнянні з Україною. — Харків, 2000.
 16. Шемшученко Ю. Правовые проблемы экологии / Отв. ред. В. Мунтян. — Киев, 1989.

 Додаткова література

 1. Гайченко В.,Тордій  Н. Навчальна програма дисципліни “Екологічна безпека” (для спеціалістів, магістрів). – Київ, 2006.
 2. Данилов-Данильян В., Лосев К. Экологический вызов и устойчивое развитие. – Москва, 2000.
 3. Дробноход М., Вольвач Ф., Дрюканов В. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. — Київ, 2002.
 4. Качинський А. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – Київ, 2001.
 5. Ларичев О., Мечитов А., Ребрик С. Анализ риска и проблемы безопасности. – Москва, 1990.
 6. Маршалл В. Основные опасности химических производств. – Москва, 1989.
 7. Шнюков Є., Шестопалов В., Яковлєв Є. Екологічна геологія України. — Київ, 1993.
 8. Агаджанян Н., Трошин В. Экология человека. Избраные лекции. – Москва, 1994.
 9. Ананьев В., Потапов А. Инженерная геология. / Учебник – Москва, 2000.
 10. Антонов В. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. –Киев, 1989.
 11. Антипенко Е., Когут Н. Генетические последствия загрязнения окружающей среды и перспективы их предупреждения. – Киев, 1990.
 12. Бариляк И., Бужиевская Т., Быкорез А. и др. Генетические последствия загрязнения окружающей среды // АН УССР, Ин-т молекулярной биологии и генетики. – Киев, 1989.
 13. Білявський Г., Падун М., Фурдуй Р. Основи загальної екології. – Київ, 1995.
 14. Боженов П. Комплексное использование минерального сырья и экология: Учебное пособие.  – Москва, 1994.
 15. Вернадский В. Биосфера и неосфера. – Москва, 1989.
 16. Голубець М. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1987.
 17. Доценко И. и др. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. – Киев, 1986.
 18. Загоскин П. и др. Ксенобиотики и обезвреживающая функция печени. В сб: Медицинские проблемы экологии. – Н-Новгород, 1992.
 19. Засухина Г. ,Синельщикова Т. Проблема защиты клеток человека от мутагенов окружающей среды. – В кн.: Наследственность человека и окружающая среда. -Москва, 1992.
 20. Золотарев Г. Инженерная геодинамика/ Учебник – Москва, 1983.
 21. Лукашев К. и др. Человек и природа (геохим. и эколог. аспекты рацион. природопользования) / АН БССР, Ин-т геохимиии и геофизики. – Минск, 1984.
 22. Майстренко В. и др. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. – Москва, 1996.
 23. Микитюк О., Злотін О., Бровдій В. Екологія людини: Підручник // 3-є вид., випр. і доп. — Харків, 2004.
 24. Наркотики и яды, психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения. /Сост. В. Петрова, Т. Ревяко. – Минск, 1995.
 25. Окружающая среда и здоровье человека // Институт географии АН СССР.- Москва, 1979.
 26. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях /под ред. В. Тарасова. – Москва, 1998.
 27. Остроумов С. Введение в биохимическую экологию. – Москва, 1986.
 28. Реймерс Н. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – Москва, 1994.
 29. Руднев А. Радиационная экология. – Москва, 1990.
 30. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. – Москва, 1982.
 31. Хижняк М., Нагорна А. Здоров’я людини та екологія. – Київ, 1995.
 32. Экология города /под ред. Ф. Стольберга. – Киев, 2000.
 33. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. – Москва, 1997.