Біогеографія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Луцишин О. З.ГПК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГПК-21Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: вивчення понять, принципів і концепцій, основних методичних і методологічних підходів біогеографії .

Завдання: протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • основні методологічні та методичні підходи біогеографії;
 • флористико-фауністичні царства та області;
 • типи екосистем та їхніх угруповань;
 • закономірності розподілу живих організмів на Землі;
 • методи збереження біорізноманіття.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: об’єкт і предмет біогеографії; положення біогеографії в системі екології як науки; зв’язок біогеографії з іншими науками; історію розвитку науки; загальні відомості щодо розповсюдження життя на біоценотичному та популяційно-видовому рівні його організації; основні закономірності формування, будови та хорології флори, фауни, біом континентів, островів, Світового океану, прісноводних водойм.

вміти: застосовувати методи біогеографічних досліджень на практиці; наносити  на карту межі  одиниць  флористичного,  фауністичного  та біогеографічного районування.

 

Рекомендована література

Базова

 

 1. Абдурахманов Г. Биогеография : Учеб. Для вузов / Г. Абдурахманов, Д. Криволуцкий, Е. Мяло и др. – Москва, 2003.
 2. Воронов А. Биогеография с основами экологии. – Москва, 1985.
 3. Второв П. Биогеография : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / П. Второв, Н. Дроздов. – Москва, 2001.
 4. Кукурудза С. Біогеографія: Підручник. – Львів, 2006.
 5. Кукурудза С. Біогеографія. Лабораторний практикум – Львів, 2000.

Додаткова

 

 1. Беклемишев К. Экология и биогеография пелагиали. – Москва, 1969.
 2. Вавилов Н. Центры происхождения культурных растений. Пять Континентов. – Москва, 1987.
 3. Петров К. Биогеография океана. Биологическая структура океана глазами географа. – Санкт-Петербург, 1999.
 4. Пузанов І. Зоогеографія. – Київ-Львів, 1949.
 5. Романенко В. Основи гідроекології. – Київ, 2001.