Аналітичний контроль стану навколишнього середовища

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Дзіковська М. І.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ХМК-31Дзіковська М. І.

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами теоретичних положень контролю вмісту неорганічних та органічних речовин в об’єктах навколишнього природного середовища – ґрунтах, природних водах і повітрі; набуття ними експериментальних навиків виконання аналізу цих об’єктів.
Завдання – в достатній мірі для молодшого спеціаліста навчити студентів Природничого коледжу теоретичних основ методів контролю вмісту неорганічних та органічних речовин в ґрунтах, повітрі, природних водах, коректного та правильного виконання аналізу за діючими стандартами в цій галузі.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• теоретичні основи та можливості методів аналітичного контролю об’єктів навколишнього природного середовища;
• хімічний склад об’єктів довкілля;
• основні забруднювачі ґрунтів, вод та повітря та їх характеристики.

вміти:
• відбирати проби об’єктів довкілля;
• готувати проби об’єктів довкілля до аналізу;
• професійно здійснювати аналіз об’єктів навколишнього природного середовища на вміст неорганічних речовин за прийнятими стандартами (ДСТУ, ДСТУ ISO, ГОСТ та ін.);
• метрологічно опрацьовувати результати аналізу.

Рекомендована література

Основна література
1. Лурье Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – Москва, 1984.
2. Беспамятнов Г., Кротов Ю. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник. – Ленинград, 1985.
3. Кульский Л., Гороновский И., Кочановский А., Шевченко М. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. В 2-х частях. – Київ, 1980.
5. Сторожук В., Батлук В., Назарук М. Промислова екологія. – Львів, 2005.
6. Збірник методик по визначенню шкідливих речовин в газоповітряних сумішах. Вип.1 / під редакцією В. Громового. – Київ, 1993.
7. Воробьева Л. Химический анализ почв. – Москва, 1998.
8. Методы анализа природных и сточных вод. Сб. статей. Проблемы аналитической химии. Т.5. / Под ред. М. Сенявина. – Москва, 1977.
9. Крикунов В., Кравченко Ю. Криворученко В., Крикунова О. Лабораторний практикум по ґрунтознавству. – Біла Церква, 2003.
10. Моніторинг довкілля: підручник / Боголюбов В., Клименко М., Мокін В. та ін.; під ред. В. Боголюбова. 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця, 2010.

Додаткова література

1. Унифицированные методы анализа вод / под. ред. Ю. Лурье. – Москва, 1973.
2. Лейте В. Определение загрязнений воздуха в атмосфере и на робочем месте. – Ленинград, 1985.
3. Орлов Д. Химия почв. – Москва, 1992.
4. Екологія Львівщини 2009. – Львів, 2010.
5. Окремі ДСТУ, ДСТУ ISO, ГОСТИ та інші.
6. Набиванець Б., Сухан В., Калабіна Л. Аналітична хімія природного середовища – Київ, 1996.
7. Набиванець Б., Осадчий В., Осадча Н., Набиванець Ю. Аналітична хімія поверхневих вод.-  Київ, 2007.