Аналітична хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Стрижак О. В.ХМК-21
217ПКБ-11, ПКТ-11, ПКП-11, ПКА-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3108ХМК-21Стрижак О. В.
2102ПКТ-11Стрижак О. В.
ПКА-11Дзіковська М. І.
ПКП-11Дзіковська М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ХМК-21Стрижак О. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з теорією і практикою основних методів аналізу.

Завдання: навчити студентів основ якісного аналізу.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: правила техніки роботи в аналітичній лабораторії; якісні реакції на катіони та аніони; способи усунення впливу сторонніх іонів; способи розділення іонів у розчині при їх якісному визначенні; основи титриметричного аналізу; основи гравіметричного аналізу; способи знаходження концентрації речовини; основи методів молекулярної та атомної спектроскопії; основні засади та поняття кінетичних методів аналізу; основи потенціометричних визначень, типи, будова та принцип роботи електродів; основи кондуктометрія аналізу; умови проведення та різновиди кулонометричних визначень; основи класичної вольтамперометрїї та різновиди методу; особливості пробопідготовки та вибору методу аналізу; способи визначення фізико-хімічних та аналітичних констант; статистичну обробку результатів аналізу.

вміти: виконувати якісне визначення катіонів та аніонів у розчині, який містить інші іони, що заважають визначенню; визначати елементи, що входять до складу складного зразка (сплаву чи суміші речовин);  кількісно визначати елементи методом гравіметрії; визначати елементи титриметричним методом; проводити статистичну обробку результатів аналізу; проводити вибір реагента для фотометричних визначень; визначати елементи методом емісійного спектрального аналізу; складати гальванічний елемент; проводити титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування; проводити прямі потенціометричні визначення; розшифровувати вольтамперометричні криві; проводити пробопідготовку та підбір методу аналізу; розв’язувати розрахункові задачі з курсу аналітичної хімії.

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. Аналітична хімія (Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів, 2001.)
 2. Зінчук В., Левицька Г., Дубенська Л. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів, 2008.
 3. Зінчук В., Гута О. Хімічні методи якісного аналізу. – Львів, 2006.
 4. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Т.1. – Москва, 1979.
 5. Бабко А., П’ятницький І. Кількісний аналіз. – Київ, 1974.
 6. Лурье Ю. Справочник по аналитической химии – Москва, 1979.
 7. Васильев В. Аналитическая химия. – Москва, 1989.
 8. Дорохова Е., Прохорова Г. Задачи и вопросы по аналитической химии. – Москва, 1984.
 9. Пилипенко А., Пятницький И. Аналитическая химия. – Москва, 1990.

 

Додаткова

 1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы./ Под. ред. Кельнера Р., Мерме Ж.-М., Отто М., Видмера Г. – Москва, 2004.
 2. Harvey D. Modern Analitycal Chemistry. – USA: McGraw-Hill Higher Education. – 2000.
 3. Васильев В., Кочергина Л., Орлова Т. Аналитическая химия. Т.1-3. – Москва, 2003.
 4. Отто М. Современные методы аналитической химии. Т.1. – Москва, 2003.
 5. Янсон Э. Теоретические основы аналитической химии : Учеб. пособие. – Москва, 1987.
 6. Кузяков Ю., Семененко К., Зоров Н. Методы спектрального анализа. – Москва, 1990.
 7. Бессероводородные методи качественного полумикроанализа / Под ред. А. Крешкова. – Москва, 1979.
 8. Зінчук В., Левицька Г. Оптичні методи аналізу. – Львів, 2000.
 9. Левицька Г. Лабораторний практикум з курсу ”Електрохімічні методи аналізу”. – Львів, 2000.