Гаськевич Володимир Георгійович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Дослідження осушених ґрунтів Малого Полісся, вивчення агротехногенної трансформації ґрунтів, ерозійної деградації ґрунтів, моніторинг дослідження ґрунтового покриву.

Курси

Публікації

1. Гаськевич В. Водопроникність ґрунтів Малого Полісся та її зміни в контексті сільськогосподарського використання і розвитку деградаційних процесів // Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Київ, 2012. – С. 175–179.

2. Гаськевич В. Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль, 2012. – № 2 (випуск 32). – С. 24–29.

3. Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини / В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 169–184.

4. Гаськевич В. Трансформація морфологічних ознак чорноземів опідзолених Сянсько-Дністерської височини під впливом ерозійних процесів / В. Гаськевич, О. Сова // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2012. – Вип. 2 (66). – С. 312–319.

5. Гаськевич В. Структурно-агрегатний стан осушених ґрунтів Малого Полісся // Генезис, географія і екологія ґрунтів. – Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 1998. – Вип. 23. – С. 101 – 106.
6.
Гаськевич В. Вплив осушення на властивості та використання ґрунтів Малого Полісся // Вісник Львів. аграрного ун-ту. Серія “Агрономія”. – 2001. – №5. – С. 122-127.
7. Пшевлоцький М., Гаськевич В. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. – Львів, 2002. – 180с.

8. Гаськевич В. Вплив осушення на протидефляційну стійкість дерново-підзолистих ґрунтів Малого Полісся // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск. – Харків, 2002. – Кн. 3. – С. 39-41.

9. Haskevitch V. Physical degradation of the Male Polisyan drained mineral soils // Soil conservation in Large-Scale Land use.- Bratislava, 1999. – P. 61–62.

10. Гаськевич В.
, Позняк. С. Осушені мінеральні грунти Малого Полісся. Монографія. – Львів, 2004.
11. Гаськевич В.
Ерозійна деградація сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33. – С. 62-69.
12. Гаськевич В.
Підзолисто-дернові грунти Малого Полісся //Вісник Львівського університету: Агрономія. – Львів, 2006. – №10. – С. 59-64.
13. Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація грунтів Малого Полісся: грунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти //
Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008. Випуск 35. – С. 49-57.
14. Гаськевич В.
Трансформація волового хімічного складу дерново-підзолистих грунтів Малого Полісся під впливом антропогенезу //Вісник Львівського університету. Том 14. Випуск 7. Географічні та геологічні науки. – 2009. – С. 103-108.
15. Лучні грунти Сянсько-дністерської височини // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2011. Випуск 39. – С. 86-94. (у співавторстві з Совою О.)

Біографія

Народився 12.12.1955 р. в с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. У 1978 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1978 р. – інженер НДС Львівського університету. З 1988 по 1992 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ – 50 НДЧ Львівського університету, з 1992 по 2000 рр. – науковий співробітник НДЛ – 50. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Зміна властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення”.
2000 р.– асистент, 2001-2011 доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся”.
З 2011 р. професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор
50 наукових праць.

Розклад