Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Луцик О. Б.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31, ЕЛК-31, КНК-31, ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31Луцик О. Б.
612ХМК-31Луцик О. Б.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування ділової мови відповідно до даного фаху, навчити студентів основним принципам користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення ділових паперів.

 

 

Завдання вивчення дисципліни

Повинні знати: Основні принципи і засоби професійного спілкування українською мовою, основи ведення ділової документації українською мовою, особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції., специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови, основи науково-технічної термінології.

Повинні вміти:реалізувати вимоги Конституції України та інших державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у професійному спілкуванні, володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови, ясно і точно висловлювати думки, правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси, володіти принципами і засобами професійного спілкування українською мовою, використовуючи засоби службово-ділового мовлення, підготувати належно оформлені основні зразки ділових паперів,використовувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування з прикладною метою

Рекомендована література

1.Антисуржик. За загальною редакцією О. Сербенської. – Львів. 1994;

2.Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник практикум з ділових паперів. – К., 1998;

3.Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови//Навчальний посібник. – К., 1999;

4.Бугай Н. Український етикет. – К., 2000;

5.Буяльський Б.Я. Поезія усного слова. – К., 1990.

6.Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К., 2000;

7.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000;

8.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

9.Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982;

10.Корніяка О. Мистецтво гречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К., 1995;

11.Культура мови на щодень. За редакцією С.Я.Єриоленко. – К., 2000;

12.Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування. – Суми, 2002.

13.Методичні вказівки до курсу “Українська ділова мова” (для неспеціальних предметів). – Львів, 2001.

14.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів//Практичний посібник. – К., 1998;

15.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994;

16.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992;

17.Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2002.

18.Сліпушко О. Українська мова й етапи кар”єри ділової людини. – К., 1999.

19.Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1996;

20.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. –К., 2000.

21.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. К., 1998

 

Словники:

1.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991;

2.Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові. Короткий словник-антисуржик… – К., 2000.

3.Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996;

4.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. К., 1986.

5.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-дов. – К., 1995;

6.Головащук С.І. Складні випадки наголошення.К., 1995.

7.Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів., 1996;

8.Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993;

9.Мазурик Д. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.

10.Полюга Л.М. Словник антонімів. – К., 1987;

11.Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ.К, 1968.

  1. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К., 1996.

13.Словник синонімів української мови. У 2-х томах. – Київ, 1999.

14.Сліпушко О. Словник іншомовних слів. – К., 1998.

15.Фразеологічний словник української мови. У 2-х томах. – К., 1993.