Теорія ймовірностей і математична статистика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318доцент Сас Н. Б.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336КНК-21доцент Сас Н. Б.

Опис курсу

Мета – формування теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для розв’язування задач, в яких присутні елементи випадковості; формування вміннь проводити статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні процеси і явища.

Завдання – допомогти засвоїти основні методи розв’язування задач з комбінаторики та математичної статистики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні основи ймовірнісно-статистичних методів;
 • основні поняття комбінаторики (перестановки, розміщення, комбінації);
 • функції розподілу випадкових величин;
 • основні поняття математичної статистики.

вміти:

 • застосовувати класичне та геометричне означення ймовірності, формули повної ймовірності та формули Баєса до розв’язку задач;
 • застосовувати розподіли до дискретних і випадкових величин;
 • застосовувати ймовірнісно – статистичні методи для оцінки стохастичних процесів.

Рекомендована література

Базова

 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
 2. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002.
 3. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: тексти лекцій. – Львів, 2008
 4. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Ч.1. — К.: КНЕУ, 2000.

Допоміжна

 1. Єлейко Я.І., Копитко Б.І. ,Тріщ Б.М. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади і задачі.: Навчально-методичний посібник — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.