Технічний аналіз

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434ArrayХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4102ХМК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень технічного аналізу речовин, зокрема кислот, металів та сплавів, добрив та ін.

 Завдання – в достатній для молодшого спеціаліста мірі навчити студентів теоретичних основ технічного аналізу, розуміння його практичних можливостей і вибору оптимального методу для аналізу конкретного об’єкту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • правила техніки безпеки в лабораторії органічного синтезу;
 • теорію хімічної будови органічних речовин;
 • ряд питань, що стосуються кожного класу органічних сполук:
 • номенклатуру;
 • ізомерію;
 • методи одержання;
 • будову та реакційну здатність;
 • механізми органічних реакцій;
 • фізичні та хімічні властивості;
 • важливі представники;.

вміти:

 • розділяти та очищати органічні речовини;
 • визначати фізико-хімічні константи органічних сполук;
 • одержувати сполуки різних класів;
 • проводити характерні реакції органічних речовин.

 

Рекомендована література

Харламов И. П. Спектрофотометрический анализ сплавов. – М. Металлургия 1969. с. 208.

Степин В. В., Силаева Е. В., Курбатова В.И. Аналыз цветных металлов и сплавов. – М. Металлургия 1969. с. 208.

Анализ стандартных образцов сплавов цветных металлов. Справочное пособие. Н.Л. Оленич, В.Н. Баскин, О.Д. Чурсина, Т.Г. Лашко, Г.А. Козак. Одесский госуниверситет им. И.И Мечникова. Малое внедренческое предприятие «ХИМТЭТ». Одесса, 1992.

Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. – М.: Химия, 1984.

Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. Ленинград. Химия. 1986.

Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1986.

Малютина Т.М., Конькова О.В. Аналитический контроль в металлургии цветных и редких металлов. М.: Металлургия, 1988.

Посыпайко В.И., Васина Н.А. Аналитическая химия и технический анализ. – М.: Высшая школа, 1979.

Посыпайко В.И., Козырева Н.А., Логачева Ю.П. Химические методы анализа. М.: Высшая школа. 1989.

Степин В.В., Курбатова В.И., Федорова Н.Д. Анализ черных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1980.

Химический и спектральный анализ в металлургии. Практ. руков. под ред. Пономарева А.И. – М.: Наука, 1965.

Шаевич А.Б. Стандартные образцы в аналитической химии. – М.: Химия, 1987.