Структурна геологія та геологічне картування

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит
4Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Книш І. Б.ГЛК-31
434Книш І. Б.ГЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГЛК-31Книш І. Б.
434ГЛК-21Книш І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Структурна геологія та геологічне картування» є ознайомлення студентів із неоднорідностями будови геологічних тіл та формами залягання осадових, магматичних та метаморфічних порід в межах верхньої частини земної кори, а також із методами геологічного картування.

Завданням є визначення характеристик напруженого стану геологічних тіл, з’ясування генезису та еволюції геологічних структур, а також закономірності їх просторового положення.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

– первинні та вторинні форми залягання геологічних тіл, основні теоретичні механізми формування структурних форм гірських порід різного походження;

– методику проведення геологічного картування;

– способи визначення елементів залягання гірських порід як за допомогою гірничого компаса, так і застосовуючи геометричні побудови і аналітичні розрахунки;

Студент повинен вміти:

– діагностувати первинні та вторинні форми залягання геологічних тіл різного генезису;

– користуватись «структурними маркерами» (маркуючими горизонтами, первинними лінійністю, смугастістю тощо) для визначення морфологічних особливостей геологічних тіл;

– встановлювати історичну послідовність формування геологічних структур та територій, становлення яких відбувалось у декілька етапів дислокацій;

– читати і складати геологічні карти із горизонтальною, моноклінальною, складчастою структурою та із особливими формами залягання осадових, вулканічних, інтрузивних і метаморфічних утворень;

– будувати геологічні розрізи та блок-діаграми.

Рекомендована література

Основна

 1. Лукієнко О.І.Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002.
 2. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учеб. Пособие для вузов. – М.: Недра, 1984.
 3. Белоусов В.В. Структурная геология. – М., 1986.
 4. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы структурной геологи : Учеб.пособие для вузов – К., 1989.
 5. Лахи Ф. Полева геология .- М.: Мир,1966.
 6. Шевчук В.В., Кравченко Д.В. Основи геологічної геометрії. Навчальний посібник. Київ, 2007.

 

Додаткова

 1. Шевчук В., Кузь І., Юрчишин А. Тектонофізичні основи структурного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002.
 2. Гзовский М.В. Основы тектонофизики. – М.: Наука,1975.
 3. Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. – М.: Наука,1992.
 4. Земля. Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф.Тернер, Л.Вейс, У.Файф. – М.: Мир,1974.
 5. Методы моделирования в структурной геологи / В.В.Белоусов, А.В.Вихерт, М.А.Гончаров и др.. ; под ред. В.В.Белоусова, А.В.Вихерта. – М.: Недра, 1988.
 6. Шевчук В.В., Михайлов А.В. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005.
 7. Миллер Ю.В. Структура архейских зеленокаменных поясов. – Л., 1988.
 8. Очерки структурной геологии сложнодислоцированных толщ / Под ред. В.В.Белоусова, В.В.Эза. – М., 1977.
 9. Геологическая карта основних структурних этажей Украинской ССР и Молдавской ССР. Масштаб 1:1000 000. Объяснительная записка. Киев, Центральная тематическая экспедиция, 1988 г.
 10. Геологічні карти масштабу 1:200000 різних регіонів України та пояснювальні записки до них.
 11. Організація та проведення геолого-зйомочних робіт і складання та підготовка до видання геологічної карти України масштабу 1:50000 (1:25000). Інструкція. – Київ, 2002.
 12. Остроух В.І. Основи топографії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів геологічного факультету. – К.: Український фітосоціологічного центру, 2006 – 46 с.