Стратиграфія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ст. наук. співробітник Тузяк Я. М.ГЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГЛК-21ст. наук. співробітник Тузяк Я. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою дисципліни – нормативно-теоретичні і прикладні засади стратиграфії. Показати її методологічну основу і застосування на практиці. Дати поняття стратиграфічного пілрозділу (стратону). Навести категорії і типи стратонів, а також методи, за допомогою яких вони виділяються. Правила і порядок виділення та опису стратиграфічних підрозділів, їхнє значення для стратиграфічних досліджень різного рівня (місцевого, регіонального і глобального).

До завдань курсу належить – вивчення та засвоєння методів історико-геологічних та стратиграфічних досліджень; розгляд норм створення стратиграфічних схем та шкал нового покоління; розробка теоретичних та практичних основ детального розчленування давніх товщ, що передбачає: а) поглиблення теоретичних основ стратиграфії і б) вдосконалення методів, методик та прийомів стратиграфічного розчленування й точних кореляцій; визначення послідовності утворення осадів на підставі періодизації геологічної історії Землі або її регіонів; комплексне використання фактичних даних для виявлення певних часових рівнів накопичення корисних копалин, зокрема вуглеводнів, фосфоритів тощо.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:

 • понятійно-термінологічний апарат стратиграфії;
 • головні методи стратиграфічних досліджень;
 • нормативну складову стратиграфії;
 • підрозділи Міжнародної Стратиграфічної Шкали, принципи і критерії побудови;

вміти:

 1. Корелювати та розчленовувати осадові товщі і визначати їх відносний геологічний вік.
 2. Застосовувати на практиці головні методи стратиграфічних досліджень.
 3. Виділяти стратиграфічні підрозділи різних категорій та зіставляти їх між собою.

 

Рекомендована література

Базова

 

 1. Геология шельфа УССР: Стратиграфия / Под ред. Е.Ф. Шнюкова. – К.: Наук. думка, 1984. – 184 с.
 2. Гладенков Ю.Б. Биосферная стратиграфия. М.: ГЕОС, 2004. – 368 с.
 3. Данбар К., Роджерс Дж. Основы стратиграфии. М.: изд. иност. лит., 1962. – 363 с.
 4. Зубкович М.Е. Методы палеонтолого-стратиграфических исследований. М.: Высшая школа, 1968. – 284 с.
 5. Красилов В.А., Зубаков В.А., Шульдинер В.И. и др. Экостратиграфия. Теорія и методы. – Владивосток: ДВНЦ СССР, 1985. – 147 с.
 6. Лещух Р.Й., Іваніна А.В. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 99 с.
 7. Международный стратиграфический справочник. www.stratigraphy.org
 8. Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройства. – М., 2013. – 408 с.
 9. Практическая стратиграфия. / Под ред. И.Ф. Никитина, А.И. Жамойды Л.: Недра, 1984. – 320 с.
 10. Прозоровский В.А. Начала стратиграфии. С.-П.: Изд-во С.-П. ун-та, 2003. – 228 с.
 11. Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. – К., 1993.
 12. Cтепанов Л.Д., Месежников М.С. Общая стратиграфия. Принципы и методы стратиграфических исследований. Л.: Недра, 1979. – 423 с.
 13. Стратиграфічний кодекс України. Київ. 1997 – 25 с.
 14. Стратиграфічний кодекс України /Відп. ред. П.Ф. Гожик. – 2-е вид. – К., 2012. – 66 с.
 15. Стратиграфическая классификация. – Л.: Наука, 1980. – 225 с.
 16. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с. (М.М. Іванік, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.В. Анікеєва, М.Г. Приходько, О.Д. Веклич, Я.М. Тузяк, Л.М. Якушин, Ю.В. Клименко Розділ 11. Крейдова система. – С. 498–562).
 17. Тузяк Я.М. Крейдова система в глобальному й регіональному аспектах: проблеми та шляхи вирішення// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К., 2014. – 148 с. (С. 99–100).
 18. Тузяк Я.М. Міжнародна Стратиграфічна Шкала: сучасний стан та її значення для оновлення ЗСШ України // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К., 2014. – 148 с. (С. 97–99).
 19. Тузяк Я.М. Історична геологія. Підручник. Підготовлено до друку.
 20. Тузяк Я.М. Створення палеонтологічної інформаційної системи «Paleodata» на базі ІСІР для палеонтологічного музею та лабораторії палеонтологічних досліджень геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. – 150 c. (С. 147–148).
 21. Тузяк Я.М. Сучасний стан МСШ та її значення для оновлення ЗСШ України // Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя. Материалы Международной научной конференции (Киев. 23–26 сентября 2013г.) – К.: LAT&K. – 2013. – С. 145–146.
 22. Шкала геологического времени / Харленд У.Б., Кокс А.В. ЛлевеллинП.Г. и др. ; под ред. акад. В.В. Меннера; пер. с англ. д-ра биол. наук И.С. Барскова. М.: Мир, 1985. – 140 с.
 23. Шульга В.Ф., Лелик Б.И., Гарун В.И. и др. Атлас литологических типов и условий формирования угленосных отложений Львовско-Волынского басейна. К.: Наук. думка, 1992. – 286 с.
 24. International Stratigraphic Chart / The Concise Geologic Time Scale by J. G. Ogg, G. Ogg and F. M. Gradstein. 33th IGC. 2015. www.stratigraphy.org
 25. Remane J., Bassett M.G., Cowie J.W., Gohrbandt K.H., Lane H.R., Michelsen O., Haiwen W. Revised guidelines for the establishment of global chronostratigraphical standarts by the International Commission on Stratigraphy (ICS) // Episodes. 1996. – 19. – P. 77–81.
 26. The Geologic Time Scale 2012 /Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. (eds.). Amsterdam et al.: Elsevier, 2012. – 1, 2. XVIII+1144 p.
 27. Tuzyak Ya. Problems and solutions to pressing issues of the Cretaceous system (global and regional aspects) // The 9th Baltic Stratigraphical Conference 8–9 September 2014 Vilnius, Lithuania – P. 43.

Додаткова

 1. Мороз С.А., Оноприенко В.И. Методология геологической науки. – К.: Вища школа, 1985.
 2. Мороз С.А. Історія біосфери Землі. Кн. 1, 2. – К.: Заповіт, 1996.
 3. Тесленко О.В. Краткий справочник по стратиграфической терминологии. Для осадочных образований фанерозоя. К.: Наук. думка, 1982. – 139 с.

Інформаційні ресурси

www.geologypage.com/ – науковий геологічний вебсайт

http://www.nasa.gov/nasatv – NASA – National Aeronautics and Space Administration

American Geophysical Union (AGU) – Спілка американських геофізиків.

U.S. Geological Survey (USGS) – науковий геологічний сайт

www. stratigraphy.org – Міжнародний стратиграфічний сайт.

www. jurassic.ru – сайт каталогу статей (вітчизняних і зарубіжних) з вивчення юрської системи.

www. cretaceous.ru – сайт каталогу статей (вітчизняних і зарубіжних) з вивчення крейдової системи.

www. frankolviv.ua – сайт Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.

www. paleont.narod.ru – палеонтологічний сайт.

http://www.iczn.org/ – міжнародна комісія із зоологічної номенклатури з Кодексом

http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/tokyo%2De/ і http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/SaintLouis/0000St.Luistitle.htm – кодекси ботанічної номенклатури

http://botany.si.edu/ing/ – Index Nominum Genericorum (ING)

http://uio.mbl.edu/NomenclatorZoologicus/ – Nomenclator zoologicus

http://www.lib.vsu.ru/resurses/rj/geol.php4 – Реферативний журнал, усі випуски починаючи з 1997 року.

http://earth.google.com – програма GoolgeEarth вигляд планети Земля з космосу.

 

Сайти музеїв світу

Музей палеонтології Каліфорнийского університету, Берклі: www.ucmp.berkeley.edu

Музей природничої історії, Лондон: www.nhm.ac.uk

Геологічне товариство, Лондон: www.geolsoc.org

Палеонтологічна асоціація, Великобританія: www.palass.org

Американський музей природничої історії: www.amnh.org

Товариство Динозаврів, Нью-Йорк: www.dinosociety.org

Музей природничої історії, Нью-Мехіко: www.aps.edu/htmlpages/nmmnh.html

Палеонтологічний інститут Російської академії наук, Москва: http://ucmpl.berkeley.edu/pin.html

Музей природничої історії, Берн, Швейцария: www-nmbe.unibe.ch/index.html

Сайти, які спеціалізуються на відповідних видах викопних знахідок: Динозаврикон http://dinosaur.umbc.edu

Загальні інформаційні сайти

Канал «Дискавері» www.discovery.com

Журнал «Нешнл Джеогрефик» www.nationalgeographic.com