Раціональне природокористування і охорона довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Батюк Н. М.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31
636Батюк Н. М.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ГРК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536БЛК-31Батюк Н. М.
ГЛК-31Батюк Н. М.
ГПК-31Батюк Н. М.
ГРК-31Батюк Н. М.
648БЛК-31Батюк Н. М.
ГЛК-31Батюк Н. М.
ГПК-31Батюк Н. М.
ГРК-31Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Сформувати у студентів знання про природні ресурси та їхню класифікацію, розглянути поняття природокористування, визначити принципи раціонального та нераціонального природокористування, висвітлити основні проблеми використання та охорони водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів.

         Завдання:

 • Вивчення законодавчих і нормативно-правових документів, що складають правову базу раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища;
 • Виділення основних напрямків державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • Комплексне дослідження природно-ресурсного потенціалу України та областей;
 • Визначення кількісних параметрів та якісне оцінювання біотичних та абіотичних ресурсів України;
 • Розробка заходів, щодо раціонального використання, збереження та відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів;

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

          знати:

 • Визначення понять “природокористування”, “природні ресурси”, “природні умови”, “природно-ресурсний потенціал”, “охорона природи” та інші;
 • Історичні аспекти розвитку науки про охорону природи;
 • Нормативно-законодавчу базу охорони і раціонального використання природних ресурсів в Україні;
 • Класифікації природних ресурсів та їхню роль в суспільному виробництві;
 • Основні види та умови природокористування;
 • Сучасний стан, джерела забруднення, призначення, використання повітряних, земельних, лісових, водних, мінеральних, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів;
 • Основні принципи та методи раціонального використання та охорони природних ресурсів.

         вміти:

 • Володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу “ Раціональне природокористування і охорона довкілля”;
 • Обґрунтовувати доцільність використання природних ресурсів залежно від їхніх властивостей;
 • Проводити оцінку природно-ресурсного потенціалу держави та її регіонів;
 • За комплексом показників оцінювати екологічний стан водних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, рекреаційних, біологічних ресурсів певної території;
 • Визначати рівень забезпеченості території і населення природними ресурсами;
 • Розраховувати збори за забруднення навколишнього природного середовища;
 • Розробляти ефективні природоохоронні заходи;
 • Застосовувати теоретичні знання і практичні навички курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Термена Б.К. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навч. посібник / Б.К. Термена, С.Г. Літвіненко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.–168 с.
 2. Волкова Л.А. Природокористування: Навч. посібник / Л.А. Волкова. – Рівне: НУВГП, 2010.–172 с.
 3. Шувар І.А., Екологічні основи збалансованого природокористування: Навч. посібник / І.А. Шувар, В.В. Снітинський, В.В. Бальковський. – Львів – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. –760 с.
 4. Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. –316 с.
 5. Гавриленко О.П. Екогеографія України: Навч. посібник. / О.П. Гавриленко. – К.: Знання, 2008.–646 с.
 6. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / В.С. Джигирей. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007.–422 с.
 7. Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002.–550 с.
 8. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – у 3-х частинах: Підручник / В.П. Руденко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.–552 с.
 9. Дубас Р.Г. Економіка природокористування: Навч. посібник / Р.Г. Дубас. – К.: “МП Леся”, 2007.–448 с.
 10. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990.–637 с.
 11. Бойчук Ю.Д. Основи екології та екологічного права: Навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005.–368 с.
 12. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навч. посібник / С.А. Генсірук. – Львів: Світ, 1992.–336 с.
 13. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник / Т.А. Сафранов. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2003.–248 с.
 14. Надточій П.П. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. посібник / П.П. Надточій. – Житомир: Вид-во “Державний агроекологічний університет”, 2007.–420 с.
 15. Кіптач Ф.Я. Землі України: право власності, стан використання, охорона: Навч. посібник / Ф.Я. Кіптач. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.–240 с.
 16. Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів: Навч. посібник / С.І. Кукурудза, О.Р. Перхач. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.–304 с.
 17. Барановський В.А. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія / В.А. Барановський. – К.: Варта, 2006.–220с.
 18. Довкілля України. Статистичний збірник. / [За ред. Н.С. Власенко].– К.: Державна статистична служба, 2011.–205с.

Законодавча база

 1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами від 12.04.2012р. №9-рп/2012.
 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012р. №4713-VІ.
 3. Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992p. № 2456-ХІІ зі змінами від 16.06.2011р. №3530- VІ.
 4. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992p. № 2707-ХІІ зі змінами від 16.06.2011р. №3530-VІ.
 5. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9.02.1995p. № 46/95-ВР зі змінами від 16.06.2011р. №3530-VІ.
 6. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.1995р. №39/95-ВР зі змінами від 17.05.2012р. №4717-VІ.
 7. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995p. № 255/95-ВР зі змінами від 23.12.2010р. №2856-VІ.
 8. Закон України “Про відходи” від 5.03.1998р. № 187/98-ВР зі змінами від 6.07.2012р. №5179-VІ.
 9. Закон України “Про захист рослин” від 10.1998р. № 180-XIV зі змінами від 17.02.2011р. №3042-ХІV.
 10. Закон України “Про рослинний світ” від 9.04.1999р. № 591-XIV зі змінами від 16.06.2011р. №3530-ІV.
 11. Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10.02.2000 р. № 1436-ІІІ;
 12. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 p. № 1908-ІІІ зі змінами від 9.02.2006р. №3421-IV.
 13. Закон України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21.09.2000p. № 1989-ІІІ зі змінами від 17.05.2012р. №4731-VІ.
 14. Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000p. № 1478-ІІІ зі змінами від 21.01.2010р. №1827-VІ.
 15. Закон України “Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14.09.2000р. № 1947-ІІІ.
 16. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001р. № 2894-ІІІ зі змінами від 16.06.2011р. №3530-VІ.
 17. Закон України “Про Червону книгу України” від 7.02.2002 р. №3055-ІІІ зі змінами від 25.12.2008р. №805-VІ.
 18. Закон України “Про питну воду і питне водопостачання” від 10.01.2002 p. № 2918-ІІІ зі змінами від 23.02.2012р. №4434-VІ.
 19. Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них” від 6.03.2003р. № 486-IV зі змінами від 6.07.2010 №2436-VІ.
 20. Закон України “Про охорону земель” від 19.07.2003р. № 962-IV зі змінами від 23.02.2012р. №4444-VІ.
 21. Лісовий кодекс України від 21.01.1994р. № 3852-ХІІ зі змінами від 15.03.2012р. №4539-VІ.
 22. Водний кодекс України від 6.06.1995p. № 213/95-ВР зі змінами від 22.12.2011р. №4220-VІ.
 23. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ зі змінами від 5.07.2012р. №5077-VІ.
 24. Кодекс України “Про надра” від 27.07.1994р. № 132/94-ВР зі змінами від 12.04.2012р. №4650-VІ.

Додаткова

 

 1. Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. – Суми: “Університетська книга”, 2005.–759 с.
 2. Федоренко О.І. Основи екології: Підручник / О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін. – К.: “Знання”, 2006.–239 с.
 3. Микула О.Я. Кадастр природних ресурсів: Навч. посібник / О.Я. Микула, С.Г. Ступень, В.Ю. Пересоляк. – Львів: “Новий світ-2000”, 2006.–192 с.
 4. Клименко М.О. Моніторинг довкілля: Підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006.–360 с.
 5. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи: Навч. посібник / Ю.М. Грищенко. – Рівне: РДТУ, 2000.–239 с.
 6. Романова Э.П. Природные ресурсы мира: Учеб. Пособие / Э.П. Романова, Л.И. Куракова, Ю.Г. Ермаков. – М.: Изд-во МГУ, 1993.–304 с.

Інформаційні ресурси

http://www.menr.gom.ua

http://www.ekology.lviv.ua

http://www.necu.org.ua