Прикладна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417Дзіковська М. І.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ЕЛК-21Дзіковська М. І.

Опис курсу

Мета – вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень загальної хімії, зокрема основних понять і законів хімії, властивостей елементів та їх найважливіших сполук.
Завдання  – сформувати науковий світогляд та моральні якості студента; засвоїти основні поняття і закони хімії, із застосуванням хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, в раціональному використанні природних багатств, у розв’язанні енергетичної проблеми; завдання хімізації промислового і сільськогосподарського виробництва, охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів, фізичні і хімічні властивості, практичне значення хімічних речовин;
вміти: спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою: розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Рекомендована література

Основна література
1. Жак О.В. Загальна хімія: Навчальний посібник. / О.В. Жак, Я.М. Каличак – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.
2. Коник М.Б. Неорганічна хімія (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів 1-го курсу біологічного та геологічного відділень Природничого коледжу. / М.Б. Коник , З.М. Шпирка  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.  98 с.
3. Сливка Ю.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни: “Загальна хімія” для студентів Природничого коледжу / Ю.І. Сливка – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 28 с.

Базова
1. Дмитрів Г.С. Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник. / Г.С. Дмитрів, В.В. Павлюк  Львів: Видав. Львів. Універ., 2008.  300с.
2. Григор’єва В.В. Загальна хімія. / В.В. Григор’єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич.  Київ: Вища школа, 1991 – 431 с.
3. Cтепаненко О.М. Загальна та неорганічна хімія: в 2-ч. / О.М. Cтепаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Лєдовських, С.В. Іванов – Київ: Педагогічна преса, 2000.
4. Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х Ч.. Частина 1 / А.М. Голуб.  К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1968.  442с.
5. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. / Н.В. Романова  Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1998.  480с.
6. Каличак Я. М. Хімія. Задачі, вправи, тести. / Я. М. Каличак, В. В. Кінжибало, Б. Я. Котур [та ін.]. –Львів: В-во. “Світ”, 2001.
–176 с.

Допоміжна
1. Михалічко Б. М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навч. посіб. / Б. М. Михалічко.  Київ: Знання, 2009.  548 с.
2. Скопенко В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. / В.В. Скопенко, В.В. Григор’єва. – Київ: Либідь, 1996.  152с.
3. Глінка Н.Л. Загальна хімія. / Н.Л. Глінка  Київ: Вища школа, 1982. – 608 с.
4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов.  4-е изд., испр. / Н.С. Ахметов  М.: Высшая школа, 2001.  743 с.
5. Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии. / Н. Л. Глинка.  Л.: Химия, 1988.  272 с.
6. Деркач Ф.А. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. / Ф.А. Деркач  К.: Вища шк., 1978.  230 с.
7. Васильєва З. Г. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З. Г. Васильєва, А. А. Грановская, А. А. Таперова.  Л.: Химия, 1986.  286 с.
8. Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах / Н. Я. Турова.  Москва, 1997.  116 с.
9. Химическая энциклопедия: В 5 т. – Москва: Большая Российская энцикл., 1998.