Основи землеустрою

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336професор Кирильчук А. А.ГРК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГРК-21професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Мета – вивчити основні положення землеустрою як системи заходів з організації використання і охорони земель, організації та регулювання землеволодінь, землекористувань і спеціальних фондів земель, влаштування території сільськогосподарських підприємств, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях на практичних роботах.

Завдання: упродовж семестру студенти повинні ознайомитися і засвоїти наступні питання курсу:

 • предмет, метод і завдання землеустрою.
 • теоретичні основи землеустрою.
 • землеустрій у системі суспільного виробництва.
 • територіальний землеустрій.
 • землеустрій на землях сільськогосподарського призначення.
 • землеустрій у містах та інших населених пунктах.
 • землеустрій в регіонах, які мають негативні явища при використанні земель.
 • землеустрій у районах експлуатації сировинних ресурсів.
 • землеустрій земель природно-заповідного, природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного та іншого охоронного призначення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: об’єкт, предмет, принципи і завдання землеустрою; мету, характер і зміст землеустрою; сутність, складові та функції системи землеустрою; організаційні основи управління системою землеустрою та принципи землевпорядного проектування; методи дослідження у землеустрої.

вміти: застосовувати картографічні методи для оцінки територіального землеустрою; складати картограми агровиробничих груп ґрунтів як основи земле­впорядкування та застосувати різні способи обчислення площ агровиробничих груп ґрунтів; користуватися планами внутрішньогосподарського землевпорядкування окремих господарств; здійснювати бонітування ґрунтів та визначення середньозваженого балу ґрунтів (на прикладі земель окремої сільської ради); складати карти (або картосхеми) крутизни схилів; застосовувати основні методичні підходи до проведення паювання земель (на прикладі земель окремої сільської ради).

Рекомендована література

Базова

 1. Михасюк І. Регулювання земельних відносин: Монографія. /І. Михасюк, Б. Косович. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 264 с.
 2. Третяк A.M. Наукові основи землеустрою. Навч. посіб. /А.М. Третяк. – К.: TOB ЦЗРУ, 2002. – 342 С.
 3. Третяк A.M. Теоретичні основи землеустрою. Навч. посіб. /А.М. Третяк. – К.: ІЗУ УААН, 2002. -152 с
 4. Третяк А.М. Методологія та методика наукових досліджень у землевпорядкуванні. Навч. посіб. /А.М. Третяк, В.М. Другак. – К.: Аграрна наука, 2005. – 300 с.
 5. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій. Навч. посіб. /А.М. Третяк. – К.: Вища освіта, 2006. – 528 с.

Додаткова

 1. Андріїшин І.М., Методологічні основи оптимізації охорони природи і землекористування. /І.М. Андріїшин, А.Я. Сохнич.// – Львів: Українські технології – 1998.
 2. Волков С.М. Економіка землеустрою. /С.М. Волков. – М.: Колос, 1996.- 210 с.
 3. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні. /Д.С. Добряк// Землевпорядкування, № 2, 2002.
 4. Закон України “Про землеустрій”. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N36. – 282 с.
 5. Земельний Кодекс України. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011.

Інформаційні ресурси

Інтернет видання:

http://ukrlibrary.org/

http://www.nbuv.gov.ua/