Основи технології галузі

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Сливка Ю. І.ХМК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ХМК-11Сливка Ю. І.

Опис курсу

Мета – ознайомлення із основами теорії процесів хімічної технології, принципами функціонування хіміко-технологічних систем та технологією виробництва хімічних сполук.

Завдання – навчити студентів самостійно, науково-обгрунтовано і творчо приймати професійні рішення випуску високоякісної, конкурентноспроміжньої продукції при мінімальних затратах сировини, енергії, матеріалів і трудових ресурсів з врахуванням їх соціальних наслідків та охорони навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:  основні критерії оцінки хімічних технологій;  класифікації хіміко-технологічних процесів; напрямки розвитку сировинної і енергетичної баз, забезпечення водою хімічного підприємства та шляхи розвитку хімічної промисловості;  типи  схем, (хімічної, принципової, технологічної), фізико-хімічних закономірностей, що використовуються для вибору оптимального технологічного режиму стадій ХТП, а також обладнання найважливіших промислових процесів; шляхи вирішення інженерних проблем виробництва і якості продукції, що виробляється

вміти: самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою; розраховувати основні показники (ступінь перетворення сировини, вихід продукту, інтенсивність, селективність, витратні коефіцієнти) хіміко-технологічних процесів та обладнання різних типів (класифікацій); обґрунтовувати вплив технологічних параметрів на ступінь перетворення сировини, виходу продукту, селективність процесу, швидкість хіміко-технологічних процесів, що ґрунтуються на реакціях різних класів; проводити вибір напрямку зміни технологічних параметрів (концентрації, тиску, каталізатору) на основні показники кінетики і каталізу; обґрунтувати технологічну схему виробництва на підставі раціонального використан­ня сировини, енергії, одержання якісної продукції, досягнення високої продуктивності з одночасним рішенням екологічних питань; вирішувати шляхи розробки екологічно безпечних виробництв.

 

Рекомендована література

 1. Явоpський B.T.  Загальна  хімічна  технологія:  підручник / В.Т. Яворський,  Т.В. Перекупко,  З.О. Знак, Л.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. − 552 с.
 2. Загальна  хімічна  технологія:  методичні  рекомендації  для виконання  домашніх  і  курсових  робіт /С.В.  Іванов, Н.М. Манчук, П.С. Борсук.− К.: НАУ, – 2005.− 60 с.
 3. Бесков B.C. Общая химическая технология / B.C. Бесков. – М.: Химия, 1999. – 472 с.
 4. Ахметов H.C.  Химическая  технология  неорганических веществ / H.C. Ахметов. В 2 ч. – М.: Высш. шк., 2002. – 1034 с.
 5. Общая химическая технология: учебник для студентов вузов,  обучающихся  по  специальности  химико-технол.  профиля. / А.М. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. − М.: ИКЦ Академкнига, 2004.−528 с.
 6. Kpаткий  справочник  физико-химических  величин /  под ред. К.Н. Мищенко, А.А. Равделя – М.: Химия, 2002. – 238 с.
 7. Бpетшнайдеp C. Общие основы химической технологии / C. Бpетшнайдеp. – Л.: Химия, 1977. – 503с.
 8. Pасчеты  химико–технологических  процессов /  под  ред. И.П. Мухленова. – Л.: Химия, 1982. – 248 с.
 9. Позин  М.E.  Технология  минеральных  удобрений / М.E. Позин. – Л.: Химия, 1993, − 352с.
 10. Лебедев H.H. Химия и  технология основного органического  и  нефтехимического  синтеза / H.H.  Лебедев. –  М.:  Химия, 1988. – 582с.
 11. Лялін B.B. Конспект лекцій з курсу “Загальна хімічна технологія” / B.B.  Лялін,  А.А.  Мотняк, B.І.  Голиков.  Ч.І –  Одеса: ОНПУ, 2001. –34с.
 1. Tаpасова H.B.  Хімічний  комплекс  України:  тенденції, проблеми,  перспективи  розвитку / H.B. Tаpасова. – К.: Наук.світ, 2001. – 253с.