Основи правознавства

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Бойко В. І.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21, ЕЛК-21, КНК-21, ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

Мета – сформувати у студентів системні правові знання, активну громадянську позицію, сприяти підвищенню рівня правової культури студентів.

Для досягнення зазначеної мети студентам даються первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших суспільних відносин.

Під час вивчення дисципліни студенти набувають необхідних навичок роботи з різними джерелами права, а також вміння використовувати здобуті знання на практиці.

 

Завдання вивчення дисципліни

Повинні вміти:

– володіти учбовим  програмним матеріалом з основ права;

– вміти аналітично мислити, самостійно систематизувати та узагальнювати матеріал з основ права;

– робити висновки, давати оцінки фактам і подіям, нормативним актам тощо;

– орієнтуватись у нормативному матеріалі, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю. Знати зміст найважливіших нормативних актів;

Рекомендована література

 1. НОРМАТИВНІ АКТИ
 2. Конституція України. – К., 2009
 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // ВВР. -1990. – №31.
 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // ВВР.–

1991.– № 38.– С.8

 1. Закон України “Про Всеукраїнський та місцевий референдум” від 3 липня 1991 року // ВВР. – 1991. – № 33 (зі змінами та доповненнями).
 2. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 року // ВВР. –
 3. – № 34 (зі змінами та доповненнями).
 4. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року // ВВР. – 1993. – № 9 (зі змінами та доповненнями).
 5. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // ВВР. – 1991. – №53 (зі змінами та доповненнями).
 6. Закон України “Про Конституційний суд України” від 16 жовтня 1996 року //ВВР. – 1996. – № 49 (зі змінами та доповненнями).
 7. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року // ВВР. – 1993. – № 8(зі змінами та доповненнями).
 8. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року// ВВР. – 1997. – № 24 (зі змінами та доповненнями).
 9. .Закон України “Про політичні партії України” від 5 квітня 2001 року //Офіц. вісн. України. – 2001. – № 17 (зі змінами та доповненнями).
 10. Закон України “Про статус народного депутата України” від 22 березня 2001 року // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 31 (зі змінами та доповненнями).
 11. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 року // Офіц. вісн.України. – 2001. – № 9 (зі змінами та доповненнями).
 12. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002 року // ВВР. – 2002. –

№27/28 (зі змінами та доповненнями).

 1. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року // ВВР. – 2004. – № 27/28 (зі змінами та доповненнями).
 2. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 року // ВВР. – 1999. – № 14 (зі змінами та доповненнями).
 3. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5

березня 1998 року // ВВР. – 1998. – № 33.

 1. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
 2. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів

виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. (зі змінами та доповненнями).

 1. Указ Президента України “Про оприлюднення нормативно-правових актів” від 4 грудня 1997 року (зі змінами та доповненнями).
 2. Кодекс законів про працю України, К., 2009.
 3. Сімейний кодекс України, К., 2009.
 4. Кодекс України “Про адміністративні правопорушення” .- К., 2009 р.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України. – К.: АТІКА, 2009. – 128 с.
 6. Кримінальний кодекс України, К., 2009.
 7. Цивільний кодекс України, К., 2009.
 8. УЧБОВА ТА МОНОГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА:
 9. Загальна теорія держави і права. За ред. В.В. Копейчикова. – Київ: Юрінком. 2005.
 10. Конституційне право України/ За ред. В. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000.-731с.
 11. Котюк В.О. Основи держави і права. Навч. Посібник. — К.: “Атіка”, 2001. -432с.
 12. Котюк І., Котюк О. Курс правознавства. Частина перша. Основи теорії держави і права: Навчальний посібник. – К.: Версія; Видавець Іван Котюк. – 2003.
 13. Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник . – М.:Высшее

образование, 2005.

 1. Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 560с.
 2. Кравченко В.В. Конституційне право України: навчальний посібник. – Вид. 3-тє виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2004. – 512 с.
 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти). Навчальний посібник. – К. Атіка, 2003.
 4. Правознавство: навчальний посібник/ Кравчук М.В., Гладун З.С., Грещук

В.К. та ін.; За ред. М.В. Кравчука. – 2-ге вид. Перероб та доп. – Тернопіль:

Карт-бланш, 2003 – 408.

 1. Правознавство: навчальний посібник/ Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов,

В.Ф. Пеньківський, О.М. Піцан. – К.: Знання – прес, 2001. – 327с.

 1. Правознавство: Навч. пос./ За ред.. Т.В. Варфоломієвої, В.П. Пастухові.- 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання Прес, 2004.- 436с. – (Вища освіта ХХІ століття)
 2. Правознавство: Підручник / Авт. кол.:Демський С.Е., Ковальс ький В.С.,

Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред В.В. Копейчикова – 8-е

вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 720с.

 1. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник/За заг. Ред В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова дука: Прецедент. 2006 – 344с.
 2. Рабіновіч П. М. Основи загальної теорії права та держави. – Київ: Атіка, 2005.
 3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: підручник: – 3-є вид.,

перероб. і доп.: Юрінком Інтер, 2006. – 512с.

 1. Шпиталенко Г.А. Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посібник

3-є вид. – К.: Каравела. – 2005. -376с.