Основи підприємництва

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Куц М. І.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ЕЛК-21Химочка Г. М.

Опис курсу

 

Мета – оволодіти базовим комплексом теоретичних знань з основ підприємництва, в сучасних умовах господарювання, набути практичних навичок щодо методів та способів економіки та організації ефективності підприємницької діяльності. Набуття майбутніми фахівцями знань та вміння приймати зважені управлінські рішення, виходячи з об’єктивної  інформації щодо розвитку бізнес процесів на підприємстві.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  закономірності розвитку галузі та її підприємств; принципи і методи управління підприємствами; законодавчі, нормативні і методичні матеріали з питань економіки і підприємства; сутність вартості, собівартості та ціни продукції (робіт, послуг),методику їх розрахунків; основи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів; особливості формування організаційних структур управління; механізми, засоби та інструменти прийняття управлінських рішень; функції і правила бізнесмена; порядок ліцензування певних видів підприємства; взаємини з Антимонопольним комітетом України, запобігання банкротству, проведення санації та ін.

вміти: виконувати розрахунки з аналізу ефективності використання ресурсів всіх видів та знаходити резерви кращого їх використання; проводити кількісну та якісну оцінку факторів, що впливають на ефективність виробництва; виконувати розрахунки вибору оптимального інвестиційного проекту; оцінювати соціальні та економічні наслідки управлінських рішень; розробляти ефективні організаційні структури управління підприємствами та їх підрозділами; зорієнтувати діяльність підприємства на задоволення потреб споживачів і одночасно отримання прибутків.

Рекомендована література

 

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 85. – 11 вересня,

www.rada.gov.ua

  1. Підприємництво в Україні: Проблеми становлення і розвитку. – Ужгород: Карпати, 1997. – 363 с.
  2. Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С. 32-35.
  3. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – С. 6-13, 27-46.
  4. Реверчук С .К., Реверчук Н. Й., Стрельбицький М. П., СтрельбицькаЛ. М. Безпека малого і середнього бізнесу: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 31-90.
  5. Реверчук С. К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 141-177.
  6. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 83-97.
  7. Крупка М. І., Береський Я. О., Реверчук С. К. Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні. – Львів: Діалог, 1999. – С. 117-141, 233-247.