Основи екології

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118ст. наук. співробітник Шпаківська І. М.КНК-11
612Гелеш М. Б.ЕЛК-31
612Гелеш М. Б.ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ХМК-31Стельмащук С. Я.
ЕЛК-31Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета – оволодіти теоретичними знаннями для вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення довкілля, запобігання деградації біотичних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.

Завдання – засвоєння і творчий розвиток теоретичних знань, здобутих під час лекцій, поглиблене вивчення найактуальніших закономірностей процесів та явищ на організменному, популяційному й екосистемному рівнях організації живого.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: основи загальної екології, які є теоретичною базою формування екологічного світогляду і необхідні для наукового обґрунтування і розробки сучасних екологобезпечних технологій та збалансованого розвитку;  поняття екологічного фактора, популяції, екосистеми; основні типи забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери та методи боротьби з ними.

Вміти: дати визначення основних понять екології, написати ланцюг живлення, охарактеризувати основні екологічні закони, запропонувати методи боротьби з забрудненням навколишнього середовища.

 

Рекомендована література

 1. В.С. Джигерей; В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. “Основи екології та навколишнього середовища” Львів “Афіша” 2000 р.
 2. А.К. Запольський, А.І. Салюк “Основи екології”. Київ “Вища освіта” 2001.
 3. Бедрій Я.Л. та ін. Основи екології та охорона наволишнього природного середовища: Навч. пос. – Львів, 1999. – 238 с.
 4. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. -248с.
 5. Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч. посібник – К.: Вища шк., 2000. -327с.
 6. Кучерявий В.П. Екологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти – Львів: Світ, 2000. – 499 с.
 7. Корсак К. Основи екології – К.: МАУП, 2000. – 237 с.
 8. Микитюк О.М. та інш. Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Харків: ХДПУ “ОВС”, 2000. -208с.
 9. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Одеса: Фонд Екопрінт, 2000 – 542 с.
 10. Воронков Н.А. Экология общая, специальная, прикладная: Учебник – М.: Агар, 1999. – 424 с.
 11. Андрєйцев В.І. Екологічне право: Підручник. – К.: Істина, 2001. -544с.
 12. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України: Навч. посібник – К.: Атіка, 2000. -216с.
 13. Бачинський Г.О. та інші. Основи соціоекології: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995. -238 с.
 14. Бердников Е.С. и др. Аграрное, земельное и зкологическое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Одиссей, 2000. – 367 с.
 15. Белявский Г.А. й др. Зкология города. – Киев: Либра, 2000. – 464 с.
 16. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 68 с.
 17. О.І. Шаблій “Соціально-економічна географія України” Львів “Світ” 1994 р.