Основи агробізнесу і маркетингу в АПК

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит
4Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Батюк Н. М.ГРК-21
434Батюк Н. М.ГРК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ГРК-21Батюк Н. М.
434ГРК-21Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Розкрити основні засади та принципи формування та розвитку агропромислового комплексу, його специфіку і напрямки діяльності, необхідність поєднання ринкового механізму та державного регулювання агробізнесу. Викласти принципи, завдання, особливості та функції агромаркетингу, розглянути проблеми реалізації його основних політик – товарної, цінової і ринкової.

Завдання:

 • Ознайомлення з економіко- і соціально-географічною сутністю АПК, передумовами і чинниками його формування та розвитку, особливостями та проблемами удосконалення компонентної і територіальної структур;
 • Вивчення законодавчого забезпечення розвитку агробізнесу в Україні;
 • Вивчення понять, категорій, системи та структури аграрного маркетингу;
 • Набуття практичних навичок вирішення маркетингових завдань агропромислових формувань і виконання окремих функцій;
 • Формування здатності творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності в АПК;
 • Ознайомлення з екологічною та продовольчою проблемами агробізнесу світу і України та розробка шляхів їх подолання;
 • Оцінка сучасного стану, тенденцій розвитку, регіональних відмін територіальних агропромислових комплексів України;
 • Дослідження особливостей формування АПК, розвитку, сучасного стану, організаційних форм агробізнесу країн світу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

  знати:

 • Визначення понять “агробізнес”, “агропромисловий комплекс”, “аграрний маркетинг”, “ринок землі”, “ринок продовольства”, “агропромислова інтеграція”;
 • Законодавче підґрунтя, яким оперує розвиток аграрного сектору економіки;
 • Основні передумови і чинники розвитку АПК і агробізнесу в Україні;
 • Компонентну структуру АПК й агробізнесу в Україні;
 • Територіальну організацію АПК й агробізнесу в Україні;
 • Суть, види, аспекти функціонування, основні форми агропромислової інтеграції;
 • Систему, функції, структуру продовольчого маркетингу;
 • Механізм створення, економічну суть та види аграрних формувань та об’єднань;
 • Умови розвитку і спеціалізацію агробізнесу регіонів України;
 • Основні аспекти продовольчої проблеми в світовому та регіональному вимірах;
 • Екологічні проблеми сільського господарства та харчової промисловості України.

вміти:

 • Володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу “Основи агробізнесу і маркетингу в АПК”;
 • Виділяти суспільно-географічні та природно-географічні передумови розвитку агробізнесу регіонів України;
 • Визначати спеціалізацію агропромислових територіальних комплексів;
 • Аналізувати компонентну структуру і територіальну організацію продовольчих комплексів;
 • Проводити суспільно-географічну характеристику агробізнесу регіону (на прикладі адміністративної області України);
 • Розробляти проект нового продукту харчування, складати його рекламу і шукати канали збуту;
 • Складати бізнес-план діяльності підприємства АПК;
 • Обчислювати індикатори продовольчої безпеки для адміністративних областей і України загалом;
 • Пропонувати шляхи розв’язання продовольчої проблеми в Україні і світі;
 • Розробляти заходи екологізації усіх сфер агробізнесу;
 • Застосовувати теоретичні знання і практичні навички курсу в професійній діяльності і побутовому житті.

Рекомендована література

Базова

 1. Семенов В.Ф. Загальний курс агробізнесу: Навч. посіб. / В.Ф. Семенов, І.Ю. Сіваченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 301 с.
 2. Сіваченко І.Ю. Міжнародний агробізнес / І.Ю. Сіваченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 208 с.
 3. Березівський П.С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навч. посіб. / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк. – Львів: «Магнолія Плюс», видавець СПД ФО В.М. Піча, 2006. – 443 с.
 4. Данилишин Б.М. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / Б.М. Данилишин, Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько. – К.: Наук. Думка, 2007. – 276 с.
 5. Островський П.І. Аграрний маркетинг. Навч. посіб. / П.І. Островський. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
 6. Ільчук М.М Підприємницька діяльність та агробізнес: Підручник / М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.
 7. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів: Навч. посіб. / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.
 8. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / [за ред. П.К. Канініського]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005.–292 с.
 9. Статистичний збірник “Регіони України”, Ч. 1, Ч. 2 / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К., 2011. – 783 с.

Додаткова

 1. Шубін О.О. Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари: Підручник / О.О. Шубін. – К.: Знання, 2009. – 564 с.
 2. Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв: Підручник / А.К. Запольський, А.І. Українець. – К.: Вища школа, 2005. – 423 с.
 3. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: Навч. посіб. / Є.Й. Майовець. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.
 4. Галушко В.П. Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.
 5. Дробот В.І. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: Навч. посіб. / В.І.Дробот, В.П. Мартьянов, М.Ф. Соловйов. – К.: Мета, 2003. – 336 с.
 6. Чернюк Л.Г. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Навч. посіб. / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – К.: ЦУЛ, 2002. – 644 с.
 7. Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні: Монографія / А.Г. Мартин. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 252 с.
 8. Дудар Т.Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи: Монографія / Т.Г.Дудар, В.Т.Дудар. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 246с.
 9. Офіленко Н.О. Ринок і ресурси споживчих товарів: Навч. посіб. / Н.О. Офіленко, А.П. Кайнаш, О.В. Калачник, С.Е. Мороз. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.

Інформаційні ресурси

http://www.minagro.gov.ua

http://www.ukrstat.gov.ua

http://www.fao.org