Організація управління в екологічній діяльності

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Стельмащук С. Я.ГПК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ГПК-31Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета: викладання дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» полягає у вивченні особливостей системних теоретико- методологічних уявлень про механізм організації управління екологічною діяльністю.

Завдання: вивчення дисципліни передбачає забезпечення необхідного рівня знань щодо змісту загальносистемних й спеціальних функцій управління екологічною діяльністю та механізмів забезпечення її ефективності на рівні держави, місцевих органів влади та підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні властивості та характеристики складних еколого- економічних систем; зміст основних функцій державного управління екологічною діяльністю та структуру екологічного законодавства України; екологічні аспекти і функції місцевого самоврядування; загальні характеристики підприємства як об’єкту господарювання; зміст та особливості практичної реалізації загальних та специфічних функцій управління екологічною діяльністю на рівні підприємства; механізм фінансування екологічної діяльності; особливості визначення ефективності та ризикованості заходів природоохоронного призначення.

вміти: виконувати розрахунки щодо оцінки: динаміки основних характеристик масштабів та результативності екологічної діяльності; складових еколого-економічного потенціалу підприємства; вартості джерел фінансування та економічної ефективності природоохоронних заходів.

Рекомендована література

Базова

 1. Екологічне управління: Навчальний посібник / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О., Навроцький В.М., Гетьман В.В. – К.: Либідь, 2004. – 430 с.
 2. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
 3. Екологічний менеджмент і аудит: навчальний посібник / С.М. Літвак та ін. – Друге видання. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 200 с.
 4. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: Університетська книга, 2003. – 348 с.
 5. Макарова Н.С., Гармідер Л.Д. Економіка природокористування: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2007. – 322 с.
 6. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – К.: А.С.К., 2005. – 400 с.

Допоміжна

 1. Данилишин Б.М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 260 с.
 2. Дубас Р.Г. Економіка природокористування. Навчальний посібник. – К.: «ПМ Леся», 2007. – 448 с.
 3. Ілляшенко С.М., Божкова В.В. Управління екологічними ризиками інновацій. – Суми: Університетська книга, 2004. – 215 с.
 4. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. – К.: Знання, 2006. – 314 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://ukrlaws.narod.ru – Закони і кодекси України.
 2. http://dstu.dp.ua – офіційний сайт Дніпродзержинського державного технічного університету.