Організація управління в екологічній діяльності

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Стельмащук С. Я.ГПК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ГПК-31Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета: викладання дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» полягає у вивченні особливостей системних теоретико- методологічних уявлень про механізм організації управління екологічною діяльністю.

Завдання: вивчення дисципліни передбачає забезпечення необхідного рівня знань щодо змісту загальносистемних й спеціальних функцій управління екологічною діяльністю та механізмів забезпечення її ефективності на рівні держави, місцевих органів влади та підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні властивості та характеристики складних еколого- економічних систем; зміст основних функцій державного управління екологічною діяльністю та структуру екологічного законодавства України; екологічні аспекти і функції місцевого самоврядування; загальні характеристики підприємства як об’єкту господарювання; зміст та особливості практичної реалізації загальних та специфічних функцій управління екологічною діяльністю на рівні підприємства; механізм фінансування екологічної діяльності; особливості визначення ефективності та ризикованості заходів природоохоронного призначення.

вміти: виконувати розрахунки щодо оцінки: динаміки основних характеристик масштабів та результативності екологічної діяльності; складових еколого-економічного потенціалу підприємства; вартості джерел фінансування та економічної ефективності природоохоронних заходів.

Рекомендована література

Базова

 1. Екологічне управління: Навчальний посібник / Шевчук В., Саталкін Ю., Білявський Г., Навроцький В., Гетьман В. – Київ, 2004.
 2. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В. Семенова, О. Михайлик. – Київ, 2004.
 3. Екологічний менеджмент і аудит: навчальний посібник / С. Літвак та ін. – Друге видання. – Київ, 2006.
 4. Мельник Л. Екологічна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми, 2003.
 5. Макарова Н., Гармідер Л. Економіка природокористування: навч. посібник. – Київ, 2007.
 6. Бондар Н. Економіка підприємства: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2005.

Допоміжна

 1. Данилишин Б. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. – Київ, 2001.
 2. Дубас Р. Економіка природокористування. Навчальний посібник. – Київ, 2007.
 3. Ілляшенко С., Божкова В. Управління екологічними ризиками інновацій. – Суми, 2004.
 4. Туниця Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. – Київ, 2006.

Інформаційні ресурси

 1. http://ukrlaws.narod.ru – Закони і кодекси України