Фізика (оптика, атомна і ядерна)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434доцент Бовгира О. В.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ЕЛК-21доцент Бовгира О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ЕЛК-21Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Мета – вивчення основних законів оптики, сучасних уявлень про природу світла, їх пояснення та застосування. Ознайомити студентів з основними здобутками фізики у цій галузі знань, показати експериментальні прояви головних її закономірностей, їх значення для пізнання природи та для практики, окреслити очікувані перспективи її розвитку.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні властивості світлових пучків, їх взаємодію між собою та з речовиною, можливості практичного використання законів оптики, а також фундаментальні закономірності оптики рухомих середовищ, методи генерації світла, обґрунтування хвильової та корпускулярної природи світла;
вміти: провести вимірювання оптичних характеристик речовини (поглинання світла, дисперсію показників заломлення, спектри свічення твердих тіл і газів), характеристики світлових пучків (інтенсивність, поляризація, когерентність), розшифрувати інтерференційні та прості фундаментальні картини, визначати головні характеристики інтерференційних, дифракційних, дисперсійних та лінзових систем, юстувати такі системи. Розраховувати параметри простих оптичних приладів, світлових пучків та фізичних характеристик речовин на базі закономірностей, висвітлених у програмі курсу.

Рекомендована література

1. Ландсберг Г.С. Оптика. – М.: Наука, 1976.
2. Чолпан П.П. Фізика. – К.: Вища школа, 2003. – 567с.
3. Бушок Г.Ф., Бушок Є.Ф. Курс фізики. Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – К.: Вища школа, 2003. – 290с.
4. Горбань І.С. Оптика. – К.: Вища школа, 1979.
5. Матвеев А.Н. Оптика. – М.: Высшая школа, 1985.
6. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. – М.: Высшая школа, 1971.
7. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. – М.: Наука, 1980.
8. Годжаев Н.М. Оптика. – М.: Высша школа, 1977.
9. Савельев Й.В. Курс общей физики. Т.З. – М.: Наука, 1971.
10. Бутиков Е.Й. Оптика. – М.: Вища школа, 1986. 1988.
11. Королев Ф.А. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. – М.: Просвещение, 1974.
12. Білий М.І., Скубенко П.Ф. Оптика. – К.: Вища школа, 1987.
13. Нагибина И.М. Интерференция и дифракция света. – Л.: Наука, 1974.
14. Борн М., Вольф Е. Основы оптики. – М.: Наука, 1978.
15. Дитчберн Р. Физическая оптика. – М.: Наука, 1965.
16. Вуд Р. Физическая оптика. Л.-М.: ОНТИ, 1986.
17. Сборник задач по общему курсу физики. Оптика. Под ред. Д.В. Сивухина. – М.: Наука, 1977.
18. Иродов И.Е., Савельев И.В., Замша О.И. Сборник задач по общей физике. – М.: Наука, 1975.
19. Кортнев А.В. Практикум по физике. – М.: Высшая школа, 1961.