Охорона земель

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Стельмащук С. Я.ГРК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Антропогенний пресинг на земельні ресурси постійно посилюється, що призводить до розвитку деградації земель, і це негативно відображається на екологічному стані довкілля. Охорона земель – одне з головних завдань сучасної державної політики у сфері землекористування, яке передбачає забезпечення раціонального використання та охорони продуктивних земель на основі екологізації, охорони та захисту землі як складової навколишнього середовища, збереження, примноження і відтворення її продуктивної сили як ресурсу.

         Завдання:

 • ознайомитися з сучасним станом земельних ресурсів України і світу;
 • опрацювати законодавчу та нормативно–правову базу охорони земель;
 • визначити джерела антропогенного забруднення земель;
 • вивчити причин, що зумовлюють деградацію земель;
 • ознайомлення з наслідками деградації земель для сільського господарства і екології;
 • вивчити класифікаційні рівні деградації ґрунтів та земель;
 • ознайомитися з діагностикою і оцінкою рівнів деградації ґрунтів та земель;
 • ознайомитися з основами моніторингу земель;
 • визначити шляхи мінімізації деградаційних процесів та заходів охорони і збереження земель.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • структуру земельних ресурсів України та особливості їхнього використання;
 • структуру земельних ресурсів світу, їхній стан та проблеми використання;
 • законодавчі підвалини, що регламентує охорону та раціональне використання земель;
 • усвідомлювати значення і важливість проблеми охорони земель;
 • причини, що викликають погіршення стану земель та земельних ресурсів і необхідність їхньої охорони;
 • економічні і екологічні наслідки деградації земель;
 • типи і види основних деградаційних процесів в ґрунтах і землях;
 • нормативно–діагностичну базу оцінки рівнів деградації ґрунтів і земель;
 • географію агроекологічного стану земельних ресурсів в світі, Україні та Львівській області;
 • заходи охорони земель, мінімізації деградаційних процесів шляхи їхнього практичного впровадження.

вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним мінімумом курсу “Охорона земель”;
 • застосовувати на практиці законодавчу і правову базу охорони земель;
 • визначати антропогенні джерела забруднення земель, пропонувати заходи боротьби з ними;
 • визначати фактори, які викликають деградацію земельних ресурсів, спричиняють погіршення екологічної ситуації;
 • аналізувати їхні причини і прогнозувати екологічні і економічні наслідки;
 • визначати типи і види деградації ґрунтів і земель;
 • визначати шляхи мінімізації і локалізації деградаційних процесів, пропонувати заходи охорони і збереження земель;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Шикула М.К. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик. – К.: Т-во Знання”, КОО, 2004.–398 с.
 2. Сохнич А. Моніторинг земель: Підручник / А. Сохнич, М. Богіра, В. Горлачук, Д. Столярчук, І. Песчанська. – Львів: “Компанія Манускрипт”, 2008.–264 с.
 3. Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель: Навч. посібник / Р.М. Панас. – Львів: Новий світ-2000, 2008.–352 с.
 4. Кіптач Ф.Я. Землі України: право власності, стан використання, охорона: Навч. посібник / Ф.Я. Кіптач. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.–240 с.
 5. Паньків З.П. Земельні ресурси: Навч. посібник / З.П. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.–272 с.
 6. Мошинський В.С. Моніторинг та охорона земель. Практикум / В.С. Мошинський, Т.В. Бухальська. – Рівне: НУВГП, 2010.–123 с.
 7. Беспалько Р.І. Раціональне використання і охорона земель: Навч. посібник / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Рута, 2011.–399 с.
 8. Закон України “Про охорону земель” № 962–ІV: Прийнятий 19 червня 2003 року // Офіц. Вісн.–2003.–№ 29.

Додаткова

 1. Земельний кодекс України – Л.: НВФ “Українські технології”, 2001. – 80 с.
 2. Земельні ресурси України / [За ред. В.В. Медведєва]. – К.: Аграрна наука.–1998.–148 с.
 3. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / [За ред. В.В. Медведєва]. –К.: Урожай, 1992.–248 с.
 4. Аніщенко В.О. Моніторинг і охорона земель: Навч. посібник / В.О. Аніщенко, В.О. Боровий. – К.: КНУБА, 2003.–176 с.

Інформаційні ресурси

http://www.dazru.gov.ua