Охорона праці

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612Тимошук С. В.БЛК-31, ГЛК-31, ГПК-31, ЕЛК-31, ХМК-31, ГРК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624БЛК-31Кулеба Х. В.
ГПК-31Кулеба Х. В.
ГЛК-31Кулеба Х. В.
ГРК-31Кулеба Х. В.
ЕЛК-31Кулеба Х. В.
ХМК-31Кулеба Х. В.

Опис курсу

Мета – надання знань з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, визначеними відповідними державними нормативними актами України.
Завдання – вивчення теорії та отримання практичних знань з забезпечення безпечних умов праці, профілактики травматизму та професійних захворювань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: – основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення; основні законодавчі акти про охорону праці, їх загальну характеристику; основні положення нормативно-правових актів з охорони праці; систему державного нагляду і громадського контролю за охороною праці в Україні, функції та повноваження органів нагляду і контролю; систему державного управління охороною праці та організацію охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів управління; порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; загальні вимоги з охорони праці щодо конструкцій об’єктів підвищеної небезпеки і організації їх безпечної експлуатації; основи пожежної безпеки: пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, безпека об’єктів, системи попередження пожеж та системи пожежного захисту; системи державного пожежного нагляду в Україні, організацію навчання посадових осіб та працівників з питань пожежної безпеки;
вміти: – проаналізувати і оцінити стан організації охорони праці на підприємстві та його відповідність вимогам законодавчих та нормативних актів з охорони праці; розробити й організувати систему управління охороною праці на підприємстві; розробити план навчання і перевірки знань з охорони праці працівників підприємства з урахуванням специфіки робіт(шкідливі, важкі, небезпечні); розробити заходи стосовно безпечної експлуатації систем, що працюють під тиском, вантажопіднімальних та транспортувальних пристроїв, механізмів, машин; організувати проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві; оцінити стан електробезпеки на підприємстві, розробити заходи щодо недопущення електротравматизму; визначити категорію приміщень і зон за вибуховою та пожежною безпекою; обґрунтувати первинні засоби пожежогасіння для конкретних виробничих умов і провести інструктаж працюючих щодо їх користування цими засобами; вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони; – надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому.

Рекомендована література

Основна:
1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.
2. Геврик Є.О. Охорона праці. – Львів, 2000. – 280 с.
3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. – 348 с.
Додаткова:
1. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К.: КНЕУ, 2000. – 232 с.
2. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К.: ННДІОП, 1999. – 96 с.
3. Навакатіян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. – К., 1997. – 400 с.
4. Науково-практичний коментар до закону України “Про охорону праці”. – К., 1997. – 528 с.
5. Основи охорони праці / Під. ред. М.П. Купчика та ін. – К., 2000. – 432 c.
6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К.,1998. – 384 с
7. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Основа, 2002. – 352 с
8. Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. – К., 1997. –448 с.
9. Трантенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 1997. – 464 с.
10. Тимош І.М. Основи фізіології та психології праці. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 186 с.
11. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія. – К.: Либідь, 2002. – 264с.