Охорона праці та БЖД

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Дзіковська М. І.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118КНК-21Дзіковська М. І.

Опис курсу

Мета –  полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку та усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання –  передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності та небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: поняття про безпеку життєдіяльності як категорію, джерела небезпеки, ризик, раціональні умови життєдіяльності людини, структурно-функціональний стан організму людини, основні характеристики аналізаторів організму людини та їх роль в забезпеченні безпеки, причини та характер виникнення небезпек, заходи захисту від небезпек, загальні правила поведінки при виникненні небезпек, види уражень організму, послідовність дій при наданні першої долікарської допомоги, основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності з охорони праці на рівні об’єкта господарювання та країни загалом;
систему управління охороною праці та її організацію на об’єкті господарювання, організаційно технічні заходи з безпеки праці.

вміти: ідентифікувати небезпеки та оцінювати ризик їх виникнення, оцінювати відповідність стану навколишнього середовища вимогам здорового та безпечного існування людини, надавати першу допомогу, виконувати функції, обов’язки повноваження з питань охорони праці щодо забезпечення особистої та колективної безпеки; обґрунтовувати вибір безпечних режимів праці та організовувати діяльність виробничого колективу з врахуванням вимог охорони праці; проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Рекомендована література

Базова
1. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Яремко З.М. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 300 с.
2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань. Навчальний посібник / Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 267 с.
3. Яремко З.М. Навчальна програма та практикум з безпеки життєдіяльності. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р. та ін.– Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 102 с.
4. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; за ред. Є.П. Желібо. – К.: Каравела, 2008. – 344 с.
5. [З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк та ін.:]; за ред. З.М. Яремка. Охорона праці – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 310 с.
6. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
7. . Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для ВНЗ. – К.: Каравела, 2004. – 408с.
Допоміжна
1. Іванова І.В. Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести. Навч. посібник. / Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. – Одесса, 2009. – 161 с.
2. Гайченко В.А Основи безпеки життєдіяльності. / Гайченко В.А., Коваль Г.М. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.
3. Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності. / ЧирваЮ.О., Баб’як О.С. – К.: Атіка, 2001. – 204 с.
4. В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; за ред.. В.В. Березуцького Основи охорони праці. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
5. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. – 348 с.