Обчислювальна техніка та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Іспит
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
154Дзіковський В. Є.ЕЛК-11
251доцент Бовгира О. В.ЕЛК-11
318доцент Бовгира О. В.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
154ЕЛК-11Дзіковський В. Є.
234ЕЛК-11доцент Бовгира О. В.
336ЕЛК-21доцент Бовгира О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – одержання студентами знань і практичних навичок алгоритмізації, створення, налагодження та тестування програм для розв’язання фахових задач на комп’ютері. Велика увага приділяється сучасним технологіям розробки програм в умовах багаторазового використання створених програм, роботі обчислювальних систем у реальному часі, вивчення та дослідження чисельних методів обробки результатів фізичного експерименту, а також основних принципів побудови ПЕОМ і принципів дії периферійних пристроїв, які під’єднуються до ПЕОМ.
Завдання – навчити студентів самостійно створювати, налагоджувати та тестувати програми комп’ютерного моделювання фізичних процесів i систем.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати основні принципи програмування та принципи побудови персональних ЕОМ; фізичні принципи функціонування складових частин ПЕОС і периферійних пристроїв до них основні чисельні методи обробки даних; етапи розробки програм і методи автоматизації програмування; основні поняття й методи технології програмування; основні структури однієї з процедурних мов;
вміти: самостійно працювати на комп’ютері з дотримуванням основних принципів роботи на ЕОМ; створювати декомпозицію розв’язку задачі й складати алгоритми окремих її частин відповідно до сучасної технології програмування; використовувати основні оператори мови, загальні для всіх мов програмування; використовувати компілятор для налагодження програм як засіб вивчення й тестування програм; програмувати математичні та фізичні задачі в межах програми курсу фізики.
Значна частина навчальних годин курсу відведена на самостійне опрацювання. Самостійна робота студентів містить: підготовку до аудиторних занять (лекцій, лабораторних тощо); виконання відповідних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; самостійну роботу з окремих тем навчальної дисципліни; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт; участь у студентських наукових гуртках, семінарах, конференціях тощо.

Рекомендована література

Базова
1. Ковалюк Т.В. Основи програмування: Видавнича група BHV, 2005.- 384 c.
2. Прайс Д. Программирование на языке Паскаль. М.: Мир, 1987. – 232 с.
3. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль: В 3-х книгах. Основы Турбо-Паскаля. М.:МВТУ, 1992. – 304с.
4. Дияк I.I. Пропедевтика прикладного програмування. К.: 1994 – 176 с.
5. Грицюк Ю.І. Обчислювальна техніка, алгоритмізація і програмування мовою Pascal. К.: ІСДСО, 1995. –255 с.
6. Іван Хвищун Програмування мовою Pascal алгоритмів розв’язання фізичних і науково-технічних задач. Конспект лекцій Львів ЛНУ 2005 150 с.
7. Козин А.С., Лященко Н.Я. Вычислительная математика: Пособие для факультативных занятий в 10 класс -К.: Рад. Школа, 1983. -191 с.
8. Шрюфер Е. Обробка сигналів: Цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник. – К.: Либідь,1992. – 296 с.
9. Глинський Я .М .С++ і С++ Builder / Я.М. Глинський , В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – Львів : Вид – во ” Деол”, СПД Глинський , 2003. – 192 с.
10. Грицюк Ю.І . Програмування мовою С++: навч. посібн. / Ю. І . Грицюк , Т.Є . Рак. – Львів : Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011. – 292 с.
11. Прата Стивен. Язык программирования С ++. Лекции и упражнения: учебник: пер. с англ. / СтивенПрата. – СПб.: ООО ” ДиаСофтБП”, 2005. – 1104 с.
12. Козин А.С., Лященко Н.Я. Вычислительная математика: Пособие для факультативных занятий в 10 класс -К.: Рад. Школа, 1983. -191 с.
13. Шрюфер Е. Обробка сигналів: Цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник. – К.: Либідь,1992. – 296 с.

Допоміжна
1. Епашеников А. Епашеников Е. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –3-e изд. – М.: Диалог-Мифи, 1996. – 288 с.
2. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. К.:ВЕК+, М.:Бином Универсал, 1998. – 496 с.
3. Грызлов В.И., Грызлова Т.П. Турбо Паскаль 7.0. – М.: ДМК, 1999. – 400 с.
4. Федоров А., Рогаткин Дм. Воrland Pascal в среде Windows. K.: Диалектика, 1993. – 656 с.
5. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. К.:ВЕК+, М.:Бином Универсал, 1998. – 496 с.
6. Баас Р., Фервай М., Гюнтер Х. Delphi 4: Полное руководство: пер. с нем. – K.: BHV. 1998. – 800 c.
7. Культин Н.Б. Программирование в TP7.0 и Delphi. -СПБ. БХВ -Санкт-Петербург, 1999. – 240 с.
8. С.А.Абрамов, Г.Г.Гнездилова и др., “Задачи по программированию”, Москва, “Наука”, 1988.
9. Страуструп Б. Язык программирования С++ / Б. Страуструп . – СПб.: Изд-во ” Бином “, 1999. – 991 с.
10. Халперн, Пабло. Стандартная библиотека С ++ на примерах : пер. с англ. / ПаблоХалперн. – М . : Изд. дом ” Вильямс “, 2001. – 336 с.
11. Каханер Д., Моулер К., Неш С. Численные методы и программное обеспечение. Пер. с англ. – М.: Мир 1998. – 575 с.