Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Мамчур О. В.ГПК-31, ГЛК-31, ГРК-31, БЛК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612ГРК-31Мамчур О. В.
ГПК-31Мамчур О. В.
ГЛК-31Мамчур О. В.
БЛК-31Мамчур О. В.

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами навичками встановлення гранично допустимих норм впливу на навколишнє природне середовище, які гарантують екологічну безпеку населення, збереження генофонду та забезпечують раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах стійкого розвитку господарської діяльності.

Завдання: ознайомлення студентів з основними видами забруднень, нормами впливу на навколишнє природне середовище, методами оцінки антропогенного фактора при зміні навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні термінологічні визначення, поняття, положення у галузі нормування; різноманітні методи відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів та проведення інших операцій, які допомагають отримувати реальну інформацію про стан довкілля.

вміти: використовувати набуті знання з галузі нормування для того, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, приймати науково обґрунтовані управлінські рішення.

Рекомендована література

Базова

 1. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 372 с.
 2. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 268 с.
 3. Грицик В., Канарський Ю., Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона природи. навч. посібн. – К. : Кондор, 2009. – 292 с.
 4. Джигирей В. С., Сторожук. В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та, охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Львів, Афіша. 2000 — 272 с.
 5. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408 с
 6. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с

Допоміжна

 1. Оценки и регулирование качества окружающей природной среды. – уч. пособ. Для инженера-эколога / под ред. проф. А.Ф.Порядина и А.Д. Хованского. – М. : НУМЦ Минприроди России, Прибой, 1996. – 350 с.
 2. Юрченко Л. І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
 3. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 4. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е. Экология: электронный учебник. Учебник для ВУЗов. – КноРус, 2009. – 347 с.
 5. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию : пер.с нем. – М. : Мир, 1997. – 232 с.
 6. Чернова Н.М. Общая экология : учебник для студентов педагогических вузов / Н.М. Чернова, А.М. Былова. – М. : Дрофа, 2004. – 416 с.
 7. Одум Ю. Основы экологии. – М. : Мир, 1975. – 741 с.

Інформаційні ресурси

http://batrachos.com/help-books

http://www.rae.ru/monographs/55, http://www.rae.ru/monographs/85

http://www.complexdoc.ru/keyword/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1

http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=127

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/biology/

http://biology.ru/course/design/index.htm

http://www.bookbrains.com/book_121.html

http://www.bookbrains.com/book_242.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму