Неорганічна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
172Сливка Ю. І.ХМК-11
251Сливка Ю. І.ХМК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1108ХМК-11Сливка Ю. І.
285ХМК-11Сливка Ю. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ХМК-11Сливка Ю. І.

Опис курсу

Мета вивчення та засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних положень загальної та неорганічної хімії, зокрема основних понятть і законів хімії, властивостей елементів та їх найважливіших сполук.

Завдання – сформувати науковий світогляд та моральні якості студента, розвинути у нього сучасні форми теоретичного мислення, здатності аналізувати явища; засвоїти провідні ідеї, поняття і закони хімії, із застосуванням хімічних законів і процесів, використанням хімічних речовин і матеріалів у сучасній техніці.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі, в раціональному використанні природних багатств, створенні нових матеріалів, у розв’язанні енергетичної проблеми; завдання хімізації промислового і сільськогосподарського виробництва, охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів, фізичні і хімічні властивості, практичне значення  хімічних речовин;

вміти: користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо); спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, лабораторії, на виробництві і в повсякденному житті; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання; користуватися навчальною і довідковою літературою: розв’язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки.

Рекомендована література

Базова

 1. Телегус В. С. Основи загальної хімії: підручник /  В. С. Телегус, О. І. Бодак, О. С. Заречнюк [та ін.]; ред. В. С. Телегус. – Львів: Світ, 2000. – 424 с.
 2. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. / Н.В. Романова – К.: Ірпінь, -480с.
 3. Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х Ч.. Частина 1 / А.М. Голуб. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, – 442с.
 4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. – 4-е изд., испр. / Н. С. Ахметов – М.: Высшая школа, 2001. – 743 с.
 5. Угай Я. А. Общая химия /  Я. А. Угай. – М.: Высш. шк., 1984. – 440 с.
 6. Реми Г. Курс неорганической химии: В 2-х Т. Том 1 / Г. Реми  – М.: Изд. ин. лит., 1963. – 920 с.
 7. Реми Г. Курс неорганической химии: В 2-х Т. Том 2 / Г. Реми – М.: Мир, 1966. – 836 с.
 8. Некрасов Б. В. Основы общей химии: В 2-х Т. Том 1 / Б.В.Некрасов – М.: Химия, 1973. – 656с.
 9. Некрасов Б. В. Основы общей химии. В 2-х Т. Том 2 / Б.В.Некрасов – М.: Химия, 1973. – 688 с.
 10. Каличак ЯМ. Хімія. Задачі, вправи, тести. / ЯМКаличак, ВВКінжибало, БЯКотур  [та ін.]. –Львів: В-во. “Світ”, 2001. –176 с.
 11. Неділько С. А., Попель П. П. Загальна і неорганічна хімія: задачі та вправи / С. А. Неділько, П. П. Попель. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
 12. Васильєва З. Г. Лабораторные работы по общей и неорганической химии / З. Г. Васильєва, А. А. Грановская, А. А. Таперова.  – Л.: Химия, 1986. – 286 с.

Допоміжна

 1. Мингулина Э.И. Курс общей химии / Э. И. Мингулина, Г. Н. Масленникова, Н. В. Коровин [и др.]. – М.: Высшая школа, 1990. – 446 с.
 2. Шиманович  И. Е. Общая химия в формулах, определениях, схемах / И. Е. Шиманович, М. Л. Павлович, В. Ф. Тикавий [и др.].- М., 1990. – 528 с.
 3. Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах / Н. Я. Турова. – М., 1997. – 116 с.
 4. Соколовская Е. М. Практикум по общей химии / Е. М. Соколовская. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 400 с.
 5. Коренев Ю. М. Задачи и вопросы по общей и неорганической химии с ответами и решениями / Ю. М. Коренев, А. Н. Григорьев, Н. Н. Желиговская  [и др.]. – М.: Мир, 2004. – 368 с.
 6. Свиридов В. В. Введение в лабораторный практикум по неорганической химии / В. В. Свиридов, Г. А. Попкович, Е. И. Василевская, Н. В. Логинова. – Мн.: Изд-во Белор. ун-та, 2001. – 94 с.

  Інформаційні ресурси

 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Химия
 2. http://www.chemport.ru/
 3. http://www.xumuk.ru/