Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Мамчур О. В.БЛК-11, ГРК-11, ГПК-11, ГЛК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
268БЛК-11Мамчур О. В.
ГЛК-11Мамчур О. В.
ГПК-11Мамчур О. В.
ГРК-11Мамчур О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – формування комплексної системи знань про методи контролю та прогнозування змін стану навколишнього середовища Закріпити теоретичні знання, набуті студентами на лекційних заняттях, лабораторних та практичних роботах.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з суттю й завданнями екологічного моніторингу, його структурою,
 • ознайомлення з завданнями, які вирішуються в ході моніторингових досліджень навколишнього середовища,
 • вивчення особливостей побудови мережі моніторингу та забезпечення її оптимального функціонування.
 • основні методи реалізації спостережень за станом природного середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: визначення та класифікацію екологічного моніторингу,  основні задачі та об’єкти екологічного моніторингу, систему методів спостереження і управління, методи контролю екологічного моніторингу, основні напрямки, за якими здійснюється моніторинг.

вміти: застосовувати теоретичні знання для вирішення природоохоронних проблем, інтерпретувати дані екологічного моніторингу, визначати якість природного середовища

Рекомендована література

Базова

 1. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 360 с.
 2. Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 232 с.
 3. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е.В. Веницианов и др., Под ред. Е.А. Заика. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. — 252 с.
 4. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. 313 с.
 5. Конспект лекцій з курсу „Моніторинг навколишнього середовища (для студентів 3 – 4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 6.092601„Водопостачання та водовідведення”). Укл.: Дегтерева Л.І., Мельман В.О. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 90 с.
 6. Экологический мониторинг / М.А. Пашкевич, В.Ф. Шуйский; Санкт-Петербургский государственный горный институт.– СПб, 2002. – 403с.

Допоміжна

 1. Джигирей В. С., Сторожук. В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та, охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Львів, Афіша. 2000 — 272 с.
 2. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408 с
 3. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с
 4. Оценки и регулирование качества окружающей природной среды. – уч. пособ. Для инженера-эколога / под ред. проф. А.Ф.Порядина и А.Д. Хованского. – М. : НУМЦ Минприроди России, Прибой, 1996. – 350 с.
 5. Юрченко Л. І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
 6. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 7. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е. Экология: электронный учебник. Учебник для ВУЗов. – КноРус, 2009. – 347 с.

 Інформаційні ресурси

http://batrachos.com/help-books

http://www.complexdoc.ru/keyword/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1

http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=127

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/biology/

http://biology.ru/course/design/index.htm

http://www.bookbrains.com/book_121.html

http://www.bookbrains.com/book_242.html