Фізика (молекулярна)

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Дзіковський В. Є.ЕЛК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ЕЛК-11Дзіковський В. Є.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Фізика (молекулярна)” є: створення у студентів сучасних уявлень про молекулярну будову речовин, формування фізичних властивостей речовини в залежності від її внутрішньої будови. Розглядаються основи молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки, загальні питання, що стосуються будови та фізичних особливостей рідин та твердих тіл, фазових переходів першого та другого роду.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
• основнi iдеї, поняття i закони молекулярної фізики
• основи молекулярно-кінетичної теорії газів;
• розподiл Максвелла-Больцмана;
• зiткнення молекул газу;
• явища переносу
• рівняння Ван-дер-Ваальса;
• поверхневі явища в рідинах.
• теорiю реальних газiв, рiдин i твердого тiла;
• фазовi переходи.
• основи термодинаміки;
Студент повинен вміти:
• логічно і послідовно формулювати основні положення і закони молекулярної фізики та термодинаміки.
• знаходити параметри ідеального газу;
• визначати ККД теплової машини;
• знаходити в’язкість рідини;
• визначати температури фазових переходів.
• самостійно працювати з відповідною літературою по молекулярній фізиці та основам термодинаміки.

Рекомендована література

Базова
1. Клим М.М., Якібчук П.М Молекулярна фізика – Л. Вид-во Львів. ун-ту, 2003. – 536 с.
2. Якібчук П.М., Королишин А.В. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. – Л. Вид-во Львів. ун-ту, 2009. – 130 с.
3. Кушнір Р.М. Загальний курс фізики. Механіка і молекулярна фізика. – Л. Вид-во Львів. ун-ту, 2002.
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики,М.,Наука,т. 2,1977-86. – 550 с.
5. Савельев И.В.Курс физики,-М: Наука, 1989,т. 1. – 432 с.
6. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика:Учеб. пособие М., Наука, 1976. – 480 с.
7. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие.-2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1990. – 478 с.
8. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики:-М: Наука, 1967,т. 1. – 339 с.
9. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. -М, Наука,1982.- 416 с.

Допоміжна
1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб. Пособие.М.:Высш. шк., 1989. – 608 с.
2. Епифанов Г.И. Физика твердого тела:Учеб. пособие.-2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1977. – 288с.
3. Джанколи Д Физика: в 2-х т., т 1: пер.с англ. – М.: Мир, 1989. – 653 с.
4. Воловик П.М. Курс фізики для університетів. – К.; Ірпінь, Перун, 2005