Мікропроцесорна техніка

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Курсова робота
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Благітко Б. Я.ЕЛК-31, КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ЕЛК-31доцент Благітко Б. Я.
536КНК-31доцент Благітко Б. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Мікропроцесорна техніка” є ознайомлення студентів з основами мікропроцесорної техніки, одержання знань по принципам побудови, функціонування та програмування сучасних засобів мікропроцесорної техніки, які б дозволили ефективно використовувати мікропроцесорні системи в різних галузях народного господарства.
Предмет навчальної дисципліни”Мікропроцесорні системи”: мікропроцесори і мікроконтролери, периферійні пристрої мікропроцесорних систем та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи мікропроцесорів та мікропроцесорних систем;
– принципи побудови мікропроцесорної техніки та архітектуру мікро – ЕОМ;
– сучасну елементну базу для побудови мікропроцесорних систем;
– принципи програмування та програмне забезпечення, що використовується при програмуванні мікропроцесорів та мікроконтролерів;
– методи вимірювання фізичних величин (напруги, струму, опору, температури, частоти).
Студент повинен вміти:
– читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв;
– організовувати введення/виведення інформації в мікропроцесорні системи в різних режимах роботи;
– програмувати мікропроцесорні пристрої;
– виконувати налаштування мікропроцесорних систем;
– використовувати одержані знання при експлуатації мікропроцесорної техніки.

Рекомендована література

Базова
1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю.І., Терещенко Т.О., Сокол Є.І., Жуйков Ю.С., Петергеря Ю.С.; за ред.. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. –К.: ІВЦ “Видавництво ”Політехніка”; “Кондор”, 2004. 440 с.
2. Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 191 с.
3. Однокристальные микро-ЭВМ. /Боборыкин А.В., Липовецкий Г.П., Литвинский Г.В. и др. –М.: Бином, 1994, 400 с.
4. Сташин В. В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф., Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. –М.: Энергоатомиздат, 1990, -224 с.
5. Фрунзе А.В., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 1. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 2002. -336 с.
6. Фрунзе А.В., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 2. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 2002. -392 с.
7. Фрунзе А.В., Фрунзе А.А., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 3. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 2003. -224 с

Допоміжна
1. Агуров П.В., Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 576 с.
2. Агуров П.В., Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 496 с.
3. Григорьев В.Л., Программирование однокристальных микропроцессоров. –М.: Энергоатомиздат, 1987, 288 с.
4. Каган Б.М., Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики.-М.: Энергоатомиздат,1987, 304 с.
5. Современные микроконтроллеры. Архитектура, средства проектирования, примеры применения, ресурсы сети Интернет. /Под ред. Коршуна И.В.–М.: “Аким”, 1998, 272 с.