Мікробіологія з основами екології мікроорганізмів

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Коструба М. Ф.БЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612БЛК-31доцент Коструба М. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: на основі отриманих знань сформувати у студентів систему   знань про склад та будову прокаріотичних та еукаріотичних організмів на рівні клітинної організації.

Завдання: роль мікроорганізмів в процесах нагромадження хімічних елементів в біосфері; дослідження участі мікробів в кругообігу речовин, характеристика енергетичного обміну в природних об’єктах; в зв’язку з диференціацією мікробіології на ряд напрямків, встановити їх роль в сільському господарстві, технології і екологічній  діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– за систематизованими даними про особливості морфології мікробної клітини, використовуючи мікроскоп та цитохімічні барвники визначити морфологічний тип мікроорганізму;

– використовуючи спеціальні методи мікробіологічних досліджень виділяти чисту культуру, визначити умови культивування, кількість мікроорганізмів у природному субстраті;

– на основі інформації про інфекцію та інфекційний процес визначити стан мікробіоценозу організму, фактори патогенності для заданої групи організмів;

– керуючись інформацією про особливості метаболізму проводити визначення їх ролі в біогеохімічних процесах, продуцентів біологічно активних речовин.

вміти:

– використовуючи систематизовані дані про принципи стерилізації та інфекційні процеси визначити фактори патогенності для заданої групи мікроорганізмів;

– в умовах мікробіологічної лабораторії за допомогою методики визначити стан мікробіоценозу організму людини;

– використовуючи методи оцінки чутливості бактерій до антибіотиків, визначити чутливість до антибіотиків заданого штаму бактерій, складати його антибіотикограми;

– виявляти в умовах лабораторії для мікробіологічних об’єктів відношення до фарбування за Грамом для ідентифікації.

Рекомендована література

 1. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія.- Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.- 359 с.
 2. Гудзь С. П., Кузнєцова Р. О., Кучерас Р. В. та ін. Основи мікробіології. – К.: НМК ВО, 1991. – 236 с.
 3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Практикум з мікробіології. – Львів:Вид.центр    ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 77 с.
 4. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – М.: ООО Мед. информ. агентство, 2002. – 736 с.
 5. Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 464 с.
 6. Коротяев А. И., Бабичев С. А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. – СПб: Спец. литература, 1998. – 580 с.
 7. Мишустин Е. Н., Емцев В. Т. Микробиология. – М.: Агропромиздат, 1987. – 368 с.
 8. Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита и др. – М.: Мир, 1997. Т. 1–2.
 9. Пирог Т. П. Загальна мікробіологія: Підручник – К.: НУХТ, 2004. – 471 с.
 10. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. Т. 1 – 656 с., Т. 2. – 496 с.
 11. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж. Мир микробов. – М.: Мир, 1979. – Т. 1–3.
 12. Шлегель Г. Общая микробиология. – М.: Мир, 1987. – 566 с.

Додаткова

 1. Берри Д. Биология дрожжей. – М.: Мир, 1985. – 96 с.
 2. Биотехнология / Под ред. А. А. Баева. – М.: Мир, 1988. – 479 с.
 3. Биотехнология: Учеб. пос. для вузов. В 8 кн. / Под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. – М.: Высш. шк., 1987.
 4. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. – К.: Здоров’я, 2002, 2003.
 5. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. – М.: Мир, 1982. – 311 с.
 6. Громов Б. В. Строение бактерий. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. – 189 с.
 7. Громов Б. В., Павленко Г. В. Экология бактерий. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 248 с.
 8. Квасников Е.И., Щелокова И. Ф. Дрожжи. Биология. Пути использования. – Киев: Наук. думка, 1991. – 328 с.
 9. Промышленная микробиология / Под ред. Н. С. Егорова. – М.: Высш. шк., 1989. – 687 с.
 10. Романовская В. А., Рокитко И.В., Шилин С. О., Малашенко Ю. Р. Актуальные проблемы классификации бактерий // Мікробіологічний ж-л. 2005. Т. 65. № 5. – С. 46– 65.
 11. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 232 с.
 12. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. – М.: Мир, 1998. Т. 1–2.
 13. Шлегель Г. История микробиологии. – М.: Мир, 2002. – 302 с.
 14. Atlas R. M. Principles of microbiology. – Missouri: Mosby, 1995. – 888 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму