Мікологія і альгологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Гелеш М. Б.БЛК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136БЛК-11Гелеш М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з системою сучасних теоретичних та практичних знань з біології, екології, систематики, філогенії водоростей та грибів; сформувати уявлення про місце грибів і водоростей у системі органічного світу та їх значення у природі та у житті людини.

Завдання

 • ознайомити з водоростями і грибами як об’єктами ботанічних досліджень, своєрідністю їх метаболізму, будови клітини, організації тіла, стратегії життя та їх значенням у природі й житті людини;
 • вивчити основні діагностичні ознаки різних відділів і класів грибів та водоростей, характерних представників;
 • сформувати уявлення про цикли розвитку та співвідношення статевого і нестатевого поколінь в життєвому циклі грибів та водоростей;
 • навчити працювати з мікологічними та альгологічними об’єктами на лабораторних заняттях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні терміни і поняття, особливості будови клітин і таломів водоростей і грибів;
 • особливості розмноження, цикли розвитку водоростей та грибів;
 • характеристику основних таксономічних груп, їх представників;
 • взаємозв’язки рослинних і грибних організмів і оточуючого середовища;
 • роль водоростей і грибів як продуцентів, редуцентів; сапротрофів, паразитів, симбіонтів; як джерело біологічно активних речовин.

вміти

 • розрізняти представників різних таксономічних категорій у природі;
 • застосовувати набуті теоретичні знання на лабораторних заняттях, польовій практиці та під час виконання наукових робіт;
 • працювати з фіксованим, гербарним, живим матеріалом та постійними препаратами;
 • виготовляти препарати, мікроскопічні зразки;
 • опанувати техніку біологічного рисунка.

Рекомендована література

Базова

 1. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: навч. посібник. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.
 2. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 228 с.
 3. Мандрик В.Ю., Колесник О.Б. Основи альгології (навч. посібник). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 350с.

Допоміжна

 1. Билай В.И. Основы общей микологии. – Киев.: Вища шк., 1989
 2. Вассер С.п. и др. водоросли: справочник / Ан УССР. Киев: Наук. Думка, 1989. 608 с.
 3. Горбунова Н.П. Малый практикум по низшим растениям. – М.: Высш. Шк., 1976.
 4. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – Киев: Наук. Думка, 1987. – 535 с.
 5. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию // М. МГУ, 2000. – 192 с.
 6. Жизнь растений // М.: Просвещение. 1977. Т.2. Т.3.
 7. Курс низших растений / под ред. М.В. горленко. – М.: Высшая школа. 1981. 520 с.
 8. Мир растений. Т.2. Грибы. Под ред. А.Л. Тахтаджяна. М., 1991.
 9. Мюллер Э., Леффлер В. Микология. М., 1995.
 10. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии // М.: Мир, 1990. – 595 с.
 1. Черепанова Н.П. Морфология и размножение грибов, Л., 1981.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.ecosystema.ru/08nature/vod/index.htm
 2. http://www.indexfungorum.org/
 3. http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/index.htm
 4. http://www.algaebase.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму