Метеорологія та кліматологія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Луцишин О. З.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
372БЛК-21Луцишин О. З.
ГЛК-21Луцишин О. З.
ГПК-21Луцишин О. З.
ГРК-21Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: вивчити основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери, тобто погоду, це: сонячна радіація, температура повітря і ґрунту; вологість повітря; опади, їх формування та інтенсивність; атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер; атмосферну циркуляцію, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів, антициклонів та погоду в них.

Завдання:протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • Історія метеорології та кліматології як науки. Становлення в Україні та світі. Всесвітня метеорологічна організація.
 • Походження, розвиток, будова атмосфери. Рідкі та тверді домішки в атмосферному повітрі.
 • Основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери. Сонячна радіація, температура повітря і ґрунту. Вологість повітря. Опади, їх формування та інтенсивність. Атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер.
 • Атмосферна циркуляція, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів і антициклонів та погоду в них. Місцеві вітри.
 • Методи дослідження атмосферних явищ і процесів.
 • Карти баричної топографії.
 • Синоптичний аналіз і прогноз.
 • Чинники кліматоутворення. Мікроклімат. Основні кліматичні класифікації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: будову та загальні особливості атмосфери; фізичні процеси і географічні фактори, які формують клімат Землі; методи дослідження атмосфери; моніторинг, картографування і прогноз атмосферних процесів, і кліматичних змін, причини формування погодних умов, прогнозування погоди.

вміти: застосовувати метеорологічні знання при вирішенні завдань по оцінці об’ємів, напрямків та швидкостей атмосферної міграції різних забруднювачів довкілля; проводити обробку та аналіз кліматологічних спостережень; виявляти зв’язки між кліматичними і екологічними процесами; оцінювати кліматичні ресурси різних районів земної кулі.

Рекомендована література

Базова

 1. Андреева Е. В. А. И. Воейков – основатель русской климатологии / Е. В. Андреева. –
  Л. : Гидрометеоиздат, 1949. – 55 с.
 2. Аристотель. Метеорологика : Пер. с древнегреч. М. В. Брачинской / [под ред.             И. Д. Рожанского]. – Л. : Гидрометеоиздат, 1983. – 240 с.
 3. Артамонов Б. Б. Метеорологія і кліматологія / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет,           І. Ю. Науменко. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 136 с.
 4. Бугаїв Ст А. Програма досліджень глобальних атмосферних процесів, «Вісник АН (Академія наук) СРСР», 1970. – № 7.
 5. Бучинский И. С. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем /                           И. С. Бучинский. – К. : Госсельхозиздат УССР, 1963. – 308 с.
 6. Галицький В. І. Географічні відкриття, дослідження і дослідники : Календар-довідник / В. І. Гилицький. – К. : Рад. шк., 1988. – 239 с.
 7. Волощук В. М. Глобальне потепління і клімат України / В. М. Волощук, С. Г. Бойченко, С. М. Степаненко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 116 с.
 8. Деякі аспекти глобальної зміни клімату в Україні : Зб. ст. – К. : ФАДА, ЛТД, 2002. – 280 с.
 9. Дитмар А. Б. География в античное время. – М. : Мысль, 1980. – 149 с.
 10. Долгілевич М. Й. Метеорологія і кліматологія. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 243 с.
 11. Консевич Л. Метеорологія і кліматологія / Л. Консевич, С. Нємий. – Івано-Франківськ : Полум’я, 2000. – 137 с.
 12. Ліпінський В. М. Клімат України / В. М. Ліпінський, В. А. Дячук, В. М. Бабіченко. –
  К. : В-во Раєвського, 2003. – 342 с.
 13. Мейсон Би. Дж. Атлантичний тропічний експеримент ПІГАП, «Бюлетень ВМО», 1973, т. 22. № 2.
 14. Моргоч О. В. Метеорологія і кліматологія : історія розвитку / О. В. Моргоч. – Чернів-ці : Рута, 2003. – 47 с.
 15. Паламарчук Л. В. Метеорологія / Л. В. Паламарчук, В. І. Затула. – Київ, 2009.
 16. Примак І. Д. Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин / І. Д. Примак, В. А. Вергунов та ін. – К. : Кондор, 2006. – 314 с.
 17. Проценко Г. Д.Метеорологія та кліматологія : навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 266 с.
 18. Хргиан А. X. ПІГАП. Глобальний атлантичний тропічний експеримент, «Вісті АН (Академія наук) СРСР. Фізика атмосфери і океану», 1973, т. 9. № 7.
 19. Чернюк Г. В. Метеорологія і кліматологія / Г. В. Чернюк, В. К. Лихолат. – Т. : Підручники і посібники, 2005. – 112 с.
 20. Шреплер X. A. Международные организации. М., 1995.
 21. Щербань М. І. Клімати земної кулі / М. І. Щербань. – К., 1986. – 166 с.

Додаткова

 1. Алисов Б. П. Климатология / Б. П.Алисов, Б. В. Полтараус. – М. : Изд-во МГУ, 1974.
 2. Витвицкий Г. Н. Зональность климата Земли / Г. Н. Витвицкий. – М. : Мысль, 1980. – 252 с.
 3. Климаты Африки / [под ред. А. Н. Лебедева, О. С. Сорочан]. – Л .: Гидрометеоиздат, 1967.
 4. Климаты Зарубежной Азии / [под ред. А. Н. Лебедева, И. Д. Копанева]. – Л. : Гидрометео издат, 1975.
 5. Климат полярных районов / [под ред. Е. П. Борисенкова]. – Л. : Гидрометеоиздат, 1978.
 6. Лебедев А. Н. Характерные особенности климата Западной Европы. // Труды ГГО. – 1980.- Вып. 44
 7. Метеорология Южного полушария / [под ред. Ч. У. Ньютона]. – Л. : Гидрометеоиздат, 1976.
 8. Мислюк О. О. Метеорологія і кліматологія : Практикум / О. О. Мислюк,                           Є. В. Мислюк. – Черкаси : ЧДТУ, 2004. –148 с.
 9. Хромов С. П. Метеорология и климатология для географических факультетов / С. П. Хромов. – Л. : Гидрометеоиздат, 1983. – 403 с.
 10. Чемерис М. П. Метеорологія і кліматологія : Практикум / М. П. Чемерис. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 158 с.

Інформаційні ресурси

1. Всесвітня метеорологічна організація http://www.wmo.int.
2. Інтернет журнал http://meteoweb.ru
3. Курс лекцій з синоптичної метеорології. http://www.dvgu.ru
4. Український гідрометеорологічний центр http://www.meteo.gov.ua