Механіка

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Кузьмак А. Р.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ЕЛК-21Кузьмак А. Р.

Опис курсу

Мета – сформулювати у студентів механічну картину світу базуючись на розділах вищої математики, які вони засвоїли на попередніх курсах.
Завдання – подати студентам основні розділи механіки, такі як кінематика, динаміка, закони збереження енергії і імпульсу і т. д. використовуючи апарат вищої математики; навчити студентів складати математичні моделі різних механічних процесів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– кінематику;
– динамічні закони Ньютона;
– теорію гравітаційного тяжіння;
– закони Кеплера
– закони збереження енергії і імпульсу;

вміти:
– будувати математичні моделі механічних процесів використовуючи апарат вищої математики;

Рекомендована література

Базова

1. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ «Техніка», 1999.
2. Г. Іро ; за ред. І. Вакарчука ; пер. з нім. Р. Гайда, Ю. Головач. – Л. : б.в., 1999. – 464 с.
3. Савельев И.В. Курс общей физики т.1,2 М., Наука, 1989.
4. Иродов И.Е. Основные законы физики т.1 – 5 М., Наука, 2000.
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики , т.1-4, М., Наука, 1977.
6. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М., Наука, 1988.
7. Стрелков С.П. Механика М., Наука, 1975.
8. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике т.1-8 любое М. Мир, 1965.
Допоміжна

1. Киттель Ч., Найт В., Рудерман М. Берклиевские лекции по физике т.1-5. М. Мир. 1983.
2. Джанколи Д. Физика т.1,2 М. Мир. 1990.
3. Аганов А.В., Сафиуллин P.К., Скворцов А.И., Таюрский Д.А. Физика вокруг нас. Качественные задачи по физике. Издание третье, исправленное Москва: Дом педагогики, 1998, 332 с.
4. Нигматуллин Р.Р., Недопекин О.В, Скворцов А.И. Методические указания к решению задач по курсу “Механика” . Пособие для студентов 1 курса физического факультета. Издание второе, переработанное Казань: Физ. фак. КГУ, 1997. 80 с.