Літологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Дворжак Т. С.ГЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГЛК-31Дворжак Т. С.

Опис курсу

Мета :

 • ознайомлення студентів з головними типами осадових утворень;
 • ознайомлення студентів з етапами виникнення і розвитку осадових порід;
 • ознайомлення з головними методами дослідження осадових порід;
 • ознайомлення студентів з найважливішими напрямками використання садових гірських порід в народному господарстві.

Завдання:

 • показати місце літології серед сучасних геологічних наук;
 • викласти предмет і основні методи літології;
 • дати загальне уявлення про вирішення за допомогою курсу фундаментальних та прикладних задач стосовно геологічної будови Землі.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію осадових утворень (ОУ);
 • склад ОУ;
 • особливості будови ОУ;
 • властивості ОУ;
 • форми осадових тіл, їхнє залягання та розповсюдження;
 • механізми формування ОУ і процеси, що в них відбуваються;
 • умови утворення та розвитку осадових гірських порід;
 • осадові фації та формації;
 • можливості використання ОУ;
 • основні методики вивчення осадових порід;

вміти:

 • визначити головні типи осадових утворень;
 • дослідити мінеральний склад та будову осадових порід;
 • вияснити умови утворення даної осадової породи;
 • встановити можливості використання даного ОУ в народному господарстві

Рекомендована література

Базова

 1. Безбородов Р.С. Краткий курс литологии. Учебник. – Изд-во УДН, 1989, – 313 с.
 2. Іваніна А.В. Атлас візуальних ознак осадових порід / Іваніна А.В., Шайнога І.В., Тузяк Я.М. – Львів : Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 23 с.
 3. Крашениников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие. – М: Высшая школа, 1971. 368 с.
 4. Крашениников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова А.Н., Учение о фациях с основами литологии. Руководство к лабораторным занятиям М.: Изд-во МГУ, 1988. 214 с.
 5. Логвиненко Н.В. Методы определения осадочных пород: Учебн. пособие для вузов / Логвиненко Н.В., Сергеева Э.И. – Л: Недра, 1986. – 240 с.
 6. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования) / Учебник для студентов геолог. спец. вузов .– 3е изд. – М.: Высш. шк., 1984. – 416 с.
 7. Прошляков В.К., Кузнецов В.Г. Литология: Учеб. для вузов – М.: Недра, 1991. – 444 с.
 8. Справочник по литологии (под редакцией Н.Б. Вассоевича и др) – М.: Недра, 1983. 509 с.
 9. Фролов В.Т. Литология. В 3-х кн.: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1993, – 336 с.
 10. Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород. Изд-во МГУ, 1964. – 310 с.
 11. Хмелевський В.О. Літологія : Седиментогенез : Навч. посібник / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська – Львів : Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 220 с.
 12. Хмелевський В.О. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу «Петрографія осадових порід» / В.О. Хмелівський, І.В. Побережська, О.В. Костюк, І.М. Гнатів – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 120 с.

 Додаткова

 1. Байков А.А. Седлецкий В.И. Литогенез (мобилизация, перенос, седиментация, диагенез осадков). Учебник. Ростов-на Дону. Изд-во СКНЦ ВЩ, 1997. 448 с., ил.
 2. Казанский Ю.П. Седиментология. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1976 – 272 с.
 3. Казанский Ю.П. Введение в теорию осадконакопления – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1983 – 223 с.
 4. Казанский Ю.П., Бетехтина О.А. Ван А.В. и др Осадочные породы (состав, текстура, типы разрезов) – Новосибирск: Наука. . Сиб. отделение, 1990 – 269 с.
 5. Павлов Г.Г. Основи літології. Посібник для студентів, що навчаються за напрямом «Геологія»/ Павлов Г.Г., Гожик А. П. – Видав. центр КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 36 с.
 6. Петиджон Ф.Дж. Осадочные породы / Пер. с англ. – М.: Недра, 1981. – 751 с.
 7. Справочное руководство по петрографии осадочных пород. В II томах (Под ред. В.Б. Татарского) – Л.: Госгеолтехиздат, 1958.

Інформаційні ресурси

http://geology.lnu.edu.ua/PETRO/navchalna%20literatura/litology2.pdf

com.ua/2011/02/klasyfikatsiya-osadovyh-porid

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/ggf/fedoron.pdf

http://vseslova.com.ua/word

http://posibnyky.vntu.edu.ua/geologiya/index.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/