Літологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Дворжак Т. С.ГЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ГЛК-31Дворжак Т. С.

Опис курсу

Мета :

 • ознайомлення студентів з головними типами осадових утворень;
 • ознайомлення студентів з етапами виникнення і розвитку осадових порід;
 • ознайомлення з головними методами дослідження осадових порід;
 • ознайомлення студентів з найважливішими напрямками використання садових гірських порід в народному господарстві.

Завдання:

 • показати місце літології серед сучасних геологічних наук;
 • викласти предмет і основні методи літології;
 • дати загальне уявлення про вирішення за допомогою курсу фундаментальних та прикладних задач стосовно геологічної будови Землі.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію осадових утворень (ОУ);
 • склад ОУ;
 • особливості будови ОУ;
 • властивості ОУ;
 • форми осадових тіл, їхнє залягання та розповсюдження;
 • механізми формування ОУ і процеси, що в них відбуваються;
 • умови утворення та розвитку осадових гірських порід;
 • осадові фації та формації;
 • можливості використання ОУ;
 • основні методики вивчення осадових порід;

вміти:

 • визначити головні типи осадових утворень;
 • дослідити мінеральний склад та будову осадових порід;
 • вияснити умови утворення даної осадової породи;
 • встановити можливості використання даного ОУ в народному господарстві

Рекомендована література

Базова

 1. Безбородов Р. Краткий курс литологии. Учебник. – Москва, 1989.
 2. Іваніна А. Атлас візуальних ознак осадових порід / Іваніна А., Шайнога І., Тузяк Я. – Львів, 2005.
 3. Крашениников Г. Учение о фациях. Учебное пособие. – Москва, 1971.
 4. Крашениников Г., Волкова А., Иванова А. Учение о фациях с основами литологии. Руководство к лабораторным занятиям. – Москва, 1988.
 5. Логвиненко Н. Методы определения осадочных пород: Учебн. пособие для вузов. – Ленинград, 1986.
 6. Логвиненко Н. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования) / Учебник для студентов геолог. спец. вузов .– 3-е изд. – Москва, 1984.
 7. Прошляков В., Кузнецов В. Литология: Учеб. для вузов. – Москва, 1991.
 8. Справочник по литологии (под редакцией Н. Вассоевича и др.) – Москва, 1983.
 9. Фролов В. Литология. В 3-х кн.: Учебное пособие. – Москва, 1993.
 10. Фролов В. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород. – Москва, 1964.
 11. Хмелевський В. Літологія: Седиментогенез: Навч. посібник / В. Хмелевський, О. Хмелевська. – Львів, 2011.
 12. Хмелевський В. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу «Петрографія осадових порід» / В. Хмелівський, І. Побережська, О. Костюк, І. Гнатів. – Львів, 2005.

 Додаткова

 1. Байков А. Седлецкий В. Литогенез (мобилизация, перенос, седиментация, диагенез осадков). Учебник. – Ростов-на Дону, 1997.
 2. Казанский Ю. Седиментология. – Новосибирск, 1976.
 3. Казанский Ю. Введение в теорию осадконакопления. – Новосибирск, 1983.
 4. Казанский Ю., Бетехтина О., Ван А. и др. Осадочные породы (состав, текстура, типы разрезов). – Новосибирск, 1990.
 5. Павлов Г. Основи літології. Посібник для студентів, що навчаються за напрямом «Геологія»/ Павлов Г., Гожик А. – Київ, 2009.
 6. Петиджон Ф. Осадочные породы / Пер. с англ. – Москва, 1981.
 7. Справочное руководство по петрографии осадочных пород. В II томах (Под ред. В. Татарского). – Ленинград, 1958.

Інформаційні ресурси

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/ggf/fedoron.pdf

http://vseslova.com.ua/word

http://posibnyky.vntu.edu.ua/geologiya/index.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/