Культурологія

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217ArrayБЛК-11, ГЛК-11, ГПК-11, ГРК-11, ЕЛК-11, КНК-11, ХМК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ХМК-11

Опис курсу

Мета — це формування у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для усвідомлення сутності і ролі культури на трьох рівнях узагальнення її розвитку — світовому, європейському, національному. Завдання вивчення дисципліни — з’ясувати основні чинники, що формують, визначають і трансформують цілісні культурні утворення, розкрити особливості і тенденції розвитку культури різних епох, навчити студентів орієнтуватися у багатому світі духовної культури і залучити їх до збагачення власної культури шляхом самоосвіти і самовдосконалення.
Програма побудована за історико-хронологічним принципом і охоплює найсуттєвіші явища української та зарубіжної культури.

Завдання вивчення дисципліни
Повинні знати: місце культурології в системі гуманітарних дисциплін; специфіки її об’єкта і предмета, основних розділів;основні форми і типи культури; основні сучасні культурологічні школи, напрямки і теорії; основні етапи розвитку української і зарубіжної культури;основні культурно-історичні центри, регіони світу.
Повинні вміти: аналізувати різноманітні явища української культури; оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних діячів культури України; охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, театрі, образотворчому мистецтві та музичній культурі; узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головних тенденцій розвитку української культури

Рекомендована література

І Основна
1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП,2001.
2. Гаврюшенко О. та ін. Історія культури. — К.: Кондор, 2004.
3. Греченко В. та ін. Історія світової та української культури. — К.:Літера, 2000.
4. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І. Цехмістро та ін. — К.: Центр навчальної літератури, 2003.
5. Єфименко В. Історія світової культури. — К.: Знання, 2000.
6. Історія української культури / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. — К.: Вища шк., 2000.
7. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. — К.:Либідь, 1994.
8. Левчук Л. Історія світової культури. — К.: Либідь, 1997.
9. Лобас В. Українська і зарубіжна культура ХХ століття — К.: Знання, 2002.
10. Мєднікова Г. Українська і зарубіжна культура ХХ століття. — К.:Знання, 2002.
11. Огієнко І. Українська культура. — К.: Абріс, 1993.
12. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. — К.: Знання, 1996.
13. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. — К.: Знання,2000.
14. Українська та зарубіжна культура / За ред. М. Заковича. — К.:Знання, 2000.
15. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. — К.: Знання-Прес,2002.
ІІ. Додаткова
1. Асєєв Ю. Мистецтво Київської Русі. — К.: Либідь, 1989.
2. Білецький П. Нариси з історії українського мистецтва. — К.: Вища шк., 1981.
3. Видатні постаті України. — К.: МАУП, Книжкова палата України, 2004.
4. Гриценко В. Людина і культура. — К.: Либідь, 2000.
5. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. — К.: Мистецтво, 1998.
6. Краснодембовський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. — К.: Знання, 2000.
7. Кучменко Е. Людина і природа в культурі Китаю. — К.: Либідь, 1999.
8. Ліндсней Д. Коротка історія культури. — К.: Мистецтво, 1995.
9. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К.: Обереги, 1993.
10. Макаров А. Світло українського бароко. — К.: Либідь, 1994.
11. Міропольська Н. Художня література світу. — К.: Знання, 2001.
12. Підлісна Г. Світ античної культури. — К.: Либідь, 1989.
13. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. — К.: Наук. думка, 1994.
14. Поліщук Є. Історія культури. Короткий довідник. — К.: Знання,2001.
15. Попович М. Нарис історії культури України. — К.: Артек, 1999.
16. Пустовит А. История европейской культуры. — К.: МАУП, 2004.
17. Січневський В. Чужинці про Україну. — Львів: Світ, 1991.
18. Уманцев В. Мистецтво давньої України. — К.: Либідь, 2002.
19. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. — К.: Знання,1993.
20. Хименко В. Українська і світова культура. — К.: Україна, 2002.
21. Черепанова С. та ін. Українська культура: історія і сучасність. — Львів: Світ, 1994.
22. Шейко В. та ін. Історія української художньої культури. — Харків: Ранок, 2003.
23. Щербаківський В. Українське мистецтво. — К.: Знання, 1999.
24. Фартушний А. Українська культура. — Львів: Світ, 2000.
25. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. — К.: Либідь, 1993.