Історія України

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Бойко В. І.КНК-11, ЕЛК-11, ХМК-11, ГЛК-11, ГПК-11, ГРК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
190ГЛК-11Бойко В. І.
ГПК-11Бойко В. І.
ГРК-11Бойко В. І.
ЕЛК-11Бойко В. І.
КНК-11Бойко В. І.
ХМК-11Бойко В. І.

Опис курсу

Метою курсу є познайомити студентів з ключовими теоретичними положеннями дисципліни, навчити методики перетворення інформації про минуле в наукове знання; розглянути політичні, соціально-економічні та культурні процеси, які відбулися в Україні; показати суперечності українського націотворчого процесу; висвітлити основні етапи, труднощі й здобутки в модернізації України, її роль і специфіку в європейській цивілізації; на основі новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії показати становище українського народу в умовах тоталітарних режимів, його боротьбу за незалежність, державотворчу діяльність.

Завдання вивчення дисципліни
Повинні знати:
основні етапи розвитку історії України та її державності; розуміти хід історичного процесу в Україні; знати діячів нашої минувшини; етапи зародження та розвитку національної державності; етапи становлення українського етносу, важливість збереження і розвитку властивих йому ознак; розуміти досягнення та труднощі сучасної розбудови Української держави.
Повинні вміти:
аналізувати історичні процеси на території України; співставляти минуле та сучасне; користуватися категорійно-понятійним апаратом, джерелами з історії України; описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень; аналізувати історичні процеси, події, факти, явища духовного життя; шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.); критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формах.

Рекомендована література

1. Аркас М. Історія України. – Київ, 1990.
2. Багалій Д. Нарис історії України. – Київ, 1994.
3. Баран В., Токарський В. Україна: західні землі: 1939-1941. – Львів, 2009.
4. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). – Ужгород, 1993.
5. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М. Грушевського. – Київ,1992.
6. Верига В. Визвольні змагальні в Україні 1914-1923 рр. У 2 т. – Львів, 1998.
7. Винниченко В. Відродження нації. У 3-х ч. – Київ, 1990.
8. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст.. – Київ, 2000.
9. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – Київ, 1993.
10. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – Київ, 2000.
11. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918-1920: Документи і матеріали: У 2-х т. – Київ, 2006.
12. Довідник з історії України / Ред. Підкова І., Шуст Р. – Київ, 2001.
13. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1998.
14. Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. Документів і матеріалів. – Київ, Чернівці, 2008.
15. Історія України: нове бачення / В. Верстюк, О. Гарань, О. Гуржій та ін.; під ред. В. Смолія. – Київ, 2002.
16. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х т. – Київ, 1992.
17. Сарбей В. Національне відродження України. – Київ,1999. – [Україна крізь віки. – Т. 9.].
18. Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Збірник документів і матеріалів. – Київ, 2000.
19. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. – Київ, 1996-1997.
20. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років. – Київ, 1993.
21. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2006.

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму