Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік
2Іспит
3Іспит
3Іспит
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ХМК-11
234Кузьмак А. Р.КНК-11
336Паночко Г. І.КНК-21
336Паночко Г. І.КНК-21
136Кузьмак А. Р.КНК-11
336Паночко Г. І.ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ХМК-11Паночко Г. І.
336ХМК-21Паночко Г. І.
318КНК-21Паночко Г. І.
118КНК-11доцент Чорнодольський Я. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ХМК-11Кнігініцький О. В.
217КНК-11Кнігініцький О. В.
318КНК-21Паночко Г. І.
118КНК-11Паночко Г. І.
318ХМК-21Паночко Г. І.

Опис курсу

Мета – вивчення законів механічного руху, основ молекулярної фізики та термодинаміки та їх практичного застосування.Вивчення сучасної теорії електромагнетизму та її використання в науці та технологіях.

Завдання – розгляд положень механіки у класичному підході, ознайомлення студентів зі способами опису властивостей об’єктів з огляду на їх мікроскопічну будову та термодинамічними процесами і станами. Формування у студентів уявлень про математико-аналітичний, молекулярно-кінетичний та феноменологічний підходи до опису явищ. Ознайомлення студентів з основними електромагнітними явищами, їх теоретичним описом та практичним застосуванням, закономірностями взаємодії електричних зарядів та їх руху в електричних і магнітних полях, законами електричного струму та особливостями його протікання у вакуумі та різних середовищах.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
• основні закони механіки матеріальної точки, тіла, системи тіл та середовища;
• основні способи кількісного опису механічного руху;
• головні положення молекулярно-кінетичної теорії;
• закони термодинаміки.

• основні характеристики електричних і магнітних полів;
• закони взаємодії електричних зарядів і їх руху в зовнішніх полях;
• закони постійного та змінного електричного струму;
• особливості протікання електричних явищ у вакуумі, газах, рідинах та твердих тілах;

вміти:
• застосовувати механіко-математичний апарат при вивченні параметрів механічного руху;
• використовувати рівняння стану ідеальних та неідеальних систем при вивченні термодинамічних процесів;
• користуватися співвідношеннями молекулярно-кінетичної теорії та законами термодинаміки при визначенні параметрів і функцій стану різних систем.

• застосовувати основні методи визначення напруженостей та потенціалів електричних і магнітних полів;
• розраховувати електричні кола, в т.ч. розгалужені;
• обчислювати характеристики електричного струму;
• кількісно описувати ефекти, пов’язані з проходженням електричного струму та поширенням електромагнітних взаємодій в різних середовищах.

Рекомендована література

Базова

4. Кушнір Р.М. Загальна фізика: Механіка. Молекулярна фізика.-Львів, вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003 – 404с.
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1.Механика.-Москва, Наука, 1989 – 576с.
6. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике.-Москва, Высшая школа, 1975 – 368с.
7. Физический практикум. Под ред. Ивероновой В.И.-Москва, Физматгиз, 1962 – 961с.
8. Руководство к лабораторным заняттям по физике. Под ред. Гольдина Л.Л.-Москва, Наука, 1973 – 672с.

9.Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика: Електрика і магнетизм. (За заг. ред. В.Й.Сугакова) – К., Вища школа, 1990 – 368с.
10. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – М., Наука, 1988 – 496с.
11. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М., Высшая школа, 1975- 368с.

Допоміжна

1. Бородчук А.В. Механіка. Збірник задач. Методика розв’язування.-Львів, вид. центр ЛДУ ім. І.Франка, 1999 – 210с.
2. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.И. Практикум по физике.-Москва, Высшая школа, 1965 – 568с.

3.Векштейн Е.Г. Сборник задач по электродинамике. – М., Высшая школа, 1966 – 288с.
4. Коган Б.Ю. Сто задач по электричеству. – М., Наука, 1976 – 64с.