Фізико-хімічні методи аналізу

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434доцент Тимошук О. С.ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4102ХМК-21доцент Тимошук О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ХМК-21доцент Тимошук О. С.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з теорією і практикою основних інструментальних методів аналізу.

Завдання – навчити студентів проводити провідбір та обирати метод аналізу складного об’єкту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;
 • способи знаходження концентрації речовини;
 • основи методів молекулярної та атомної спектроскопії;
 • основні засади та поняття кінетичних методів аналізу;
 • основи потенціометричних визначень, типи, будова та принцип роботи електродів;
 • основи кондуктометричного методу аналізу;
 • умови проведення та різновиди кулонометричних визначень;
 • основи класичної вольтамперометрїї та різновиди методу;
 • особливості пробопідготовки та вибору методу аналізу;
 • способи визначення фізико-хімічних та аналітичних констант;
 • статистичну обробку результатів аналізу.

вміти:

 • проводити вибір реагента для фотометричних визначень;
 • визначати елементи методом емісійного спектрального аналізу;
 • складати гальванічний елемент;
 • проводити титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування;
 • проводити прямі потенціометричні визначення;
 • розшифровувати вольтамперометричні криві;
 • проводити пробопідготовку та підбір методу аналізу;
 • розв’язувати розрахункові задачі з курсу аналітичної хімії.

Рекомендована література

Основна

 1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2001 – 298 с.
 2. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2008 – 363 с.
 3. Зінчук В.К., Гута О.М. Хімічні методи якісного аналізу. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2006 – 151 с.
 4. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. Т.1. – М.: Мир, – 1979 – 480 с.
 5. Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. – К.:Вища школа,-1974-351с.
 6. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии – М.: Химия, – 1979 – 412 с.
 7. Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч.1 – М.:Высшая школа,-1989-384с.
 8. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. – Изд-во. Моск. ун-та. – 1984. – 215с.
 9. Пилипенко А.Т., Пятницький И.В. Аналитическая химия. – М.:Химия,-1990-377с.

Додаткова

 1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы./ Под. ред. Кельнера Р., Мерме Ж.-М., Отто М., Видмера Г. – М.: Мир, – 2004 – 608 с.
 2. Harvey D. Modern Analitycal Chemistry. – USA: McGraw-Hill Higher Education. – 2000 – 543 p.
 3. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия. Т.1-3. – М.: Дрофа, – 2003 – 320 с.
 4. Отто М. Современные методы аналитической химии. Т.1. – М.: Техносфера, – 2003 – 412 с.
 5. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии : Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1987. 261 с.
 6. Кузяков Ю.А., Семененко К.А., Зоров Н.Б. Методы спектрального анализа. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. 214 с.
 7. Бессероводородные методи качественного полумикроанализа / Под ред. А.П. Крешкова. М.: Высшая школа, 1979. 272 с.
 8. В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька. Оптичні методи аналізу. Львів : Видавничий центр Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2000. 79 с.
 9. Г.Д. Левицька. Лабораторний практикум з курсу “Електрохімічні методи аналізу”. Львів : Видавничий центр Львів. ун-ту ім. І. Франка, 49 с.