Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Кузьмак А. Р.ЕЛК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ЕЛК-11доцент Чорнодольський Я. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ЕЛК-11Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Мета- вивчення законів механічного руху тіл, умов рівноваги, механіки середовищ, природи механічних сил та взаємодій та основ спеціальної теорії відносності

Завдання – розгляд положень механіки у класичному підході, ознайомлення з математико-аналітичними способами їхнього дослідження а також розвиток вміння застосовувати закони механіки для опису руху тіл та систем багатьох тіл.
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:
1. Основні закони кінематики, динаміки, статики
2. Закони збереження
3. Основи механіки середовищ
4. Основні положення теорії коливань та хвильових процесів
5. Принципи та положення спеціальної теорії відносності

вміти:
1. Розв’язувати задачі кінематики матеріальної точки
2. Застосовувати закони збереження при розгляді руху тіл, систем тіл та взаємодії тіл
3. Описувати кількісно механічні процеси у середовищах
4. Використовувати закони Ньютона
5. Розв’язувати найпростіші задачі теорії коливань та релятівістської механіки

Рекомендована література

Базова

1. Кушнір Р.М. Загальна фізика: Механіка. Молекулярна фізика.-Львів, вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003 – 404с.
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1.Механика.-Москва, Наука, 1989 – 576с.
3. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике.-Москва, Высшая школа, 1975 – 368с.

Допоміжна

1. Бородчук А.В. Механіка. Збірник задач. Методика розв’язування.-Львів, вид. центр ЛДУ ім. І.Франка, 1999 – 210с.
2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.-Москва, Физматгиз, 1973 – 464с.