Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Кузьмак А. Р.БЛК-11, ГЛК-11, ГРК-11, ГПК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
268БЛК-11Кнігініцький О. В.
ГЛК-11Кнігініцький О. В.
ГПК-11Кнігініцький О. В.
ГРК-11Кнігініцький О. В.

Опис курсу

Мета – вивчення загального курсу фізики в рамках сучасної природничо-наукової картини світу. Формування у студентів цілісного підходу до розуміння явищ природи.

Завдання – вивчення основ механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики та деяких положень квантової фізики. Розвиток у студентів здатності до застосування законів фізики у прикладних задачах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
•основні закони фізики;
•стан розвитку сучасної фізики та загальноприйняті підходи до пояснення природних явищ;
•головні фізичні гіпотези;

вміти:
•використовувати відповідні постулати та закони при розв’язуванні конкретних фізичних задач;
•застосовувати математично-аналітичні підходи при описі фізичних процесів і явищ;
•пояснювати відомі явища природи з точки зору фізики.

Рекомендована література

Базова

1. Кушнір Р.М. Загальна фізика: Механіка. Молекулярна фізика.-Львів, вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003-404с.
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика: Електрика і магнетизм. (За заг. ред. В.Й.Сугакова) – К., Вища школа, 1990 – 368с.
3. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика: Оптика. Квантова фізика.-Київ, Вища школа, 1991-464с.
4. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М., Высшая школа, 1975- 368с.

Допоміжна

1д. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. В 3-х т. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. – М., Наука, 1988 – 496с.
2д. Коган Б.Ю. Сто задач по электричеству. – М., Наука, 1976 – 64с.