Фізика

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ЕЛК-11доцент Демків Т. М.
234ЕЛК-11Паночко Г. І.
118КНК-11доцент Чорнодольський Я. М.
336ЕЛК-21доцент Чорнодольський Я. М.
318КНК-21Паночко Г. І.
336ХМК-21Паночко Г. І.
217КНК-11доцент Чорнодольський Я. М.
234ХМК-11Паночко Г. І.

Опис курсу

Мета – вивчення основних законів механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики атомної і ядерної фізики. Ознайомити студентів з основними здобутками фізики у цій галузі знань, показати експериментальні прояви головних її закономірностей, їх значення для пізнання природи та для практики, окреслити очікувані перспективи її розвитку.
Завдання –  навчити студентів самостійно виконувати розрахунки для розв’язування задач, забезпечити набуття практичних навиків експериментальних досліджень, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та розрахункові теоретично результати.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– зміст, формулювання та запис аналітичних виразів основних фізичних законів;
– найголовніші дослідні факти, що лежать в основі фундаментальних розділів фізики;
– межі застосовності фізичних законів та областей їх застосування в спеціальних дисциплінах та техніці;
– одиниці вимірювання фізичних величин в системі СІ;
– основи наукового світогляду.
вміти:
– представляти фізичні закони та співвідношення аналітично і оперувати з ними;
– розв’язувати типові задачі в загальному (формульному) вигляді, аналізувати результат та отримувати наближені формули з урахуванням малості відповідного параметру;
– робити числову оцінку результату за порядком величини та виконувати точні обчислення;
– графічно представляти зв’язки між параметрами роз’язуваної задачі;
– виконувати вимірювання за допомогою приладів та здійснювати елементарну обробку результатів експерименту.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

1. А.В. Бородчук, О.О. Логвиненко, Я.А. Пастирський. Механіка. Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. Львів 2003. 75 с.
2. А.В. Бородчук, Я.А. Пастирський. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. Львів 2002. 48 с.
3. В.Г. Антонюк, Р.М. Кушнір, Б.Л. Мельничук, З.В. Стасюк, Л.М. Шпак. Електромагнетизм. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів природничих факультетів. Ч.1. Львів 1998. 46 с.
4. В.Г. Антонюк, Р.М. Кушнір, З.В. Стасюк, Л.М. Шпак, Р.Я. Волощук. Електромагнетизм. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів природничих факультетів. Ч.2. Львів 1999. 43 с.
5. О.М. Бордун, Х.Г. Лах. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Оптика” для студентів природничих факультетів. Львів 2002. 35 с.

Рекомендована література
1. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики у 3 томахС. Оптика. – К.: Техніка, 1999.
2. Р.М.Кушнір. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика.-Львів, 2003.-403с.
3. Чолпан П.П. Фізика. – К.: Вища школа, 2003. – 567с.
4. Бушок Г.Ф., Бушок Є.Ф. Курс фізики. Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – К.: Вища школа, 2003. – 290с.
5. Г.Ф.Бушок, Є.Ф. Венгер. Курс фізики: Навч. посібник. Кн.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – К. Либідь, 2011.-448с. Матвеев А.Н. Оптика. – М.: Высшая школа, 1985.
6. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. – М.: Высшая школа, 1971.
7. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. – М.: Наука, 1980.
8. Годжаев Н.М. Оптика. – М.: Высша школа, 1977.
9. Савельев Й.В. Курс общей физики. Т.З. – М.: Наука, 1971.
10. Бутиков Е.Й. Оптика. – М.: Вища школа, 1986. 1988.
11. Королев Ф.А. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. – М.: Просвещение, 1974.
12. Білий М.І., Скубенко П.Ф. Оптика. – К.: Вища школа, 1987.
13. Нагибина И.М. Интерференция и дифракция света. – Л.: Наука, 1974.
14. Сборник задач по общему курсу физики. Оптика. Под ред. Д.В. Сивухина. – М.: Наука, 1977.
15. Иродов И.Е., Савельев И.В., Замша О.И. Сборник задач по общей физике. – М.: Наука, 1975.
16. Кортнев А.В. Практикум по физике. – М.: Высшая школа, 1961.