Фізичне виховання (позакредитна)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136БЛК-11Левків Л. В.
ГЛК-11Левків Л. В.
ГРК-11Левків Л. В.
ГПК-11Левків Л. В.
ЕЛК-11Левків Л. В.
КНК-11Левків Л. В.
ХМК-11Левків Л. В.
234БЛК-11Левків Л. В.
ГЛК-11Левків Л. В.
ГПК-11Левків Л. В.
ГРК-11Левків Л. В.
ЕЛК-11Левків Л. В.
КНК-11Левків Л. В.
ХМК-11Левків Л. В.
336БЛК-21Павлишин  О. Ф.
ГЛК-21Павлишин  О. Ф.
ГПК-21Павлишин  О. Ф.
ГРК-21Павлишин  О. Ф.
ЕЛК-21Павлишин  О. Ф.
КНК-21Павлишин  О. Ф.
ХМК-21Павлишин  О. Ф.
434БЛК-21Павлишин  О. Ф.
ГЛК-21Павлишин  О. Ф.
ГПК-21Павлишин  О. Ф.
ГРК-21Павлишин  О. Ф.
ЕЛК-21Павлишин  О. Ф.
КНК-21Павлишин  О. Ф.
ХМК-21Павлишин  О. Ф.

Опис курсу

Мета: фізичне виховання має своє метою зміцнення здоров’я студентів, удосконалення фізичного розвитку статури, формування головних життєво важливих фізичних і психологічних якостей, рухливих навичок, вольових здібностей засобами базової і прикладної гімнастики.

Завдання: 

 1. Формування загальнолюдських  цінностей та важливості фізичної культури у розвитку особистості.
 2. Формування у студентів здатності до виконання контрольних тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.
 3. Зміцнення здоров’я, профілактика захворювань та формування навичок здорового способу життя.
 4. Оволодіння руховими навичками, розвиток фізичних якостей для повноцінної життєдіяльності та виконання професійних обов’язків.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 

 1. Основи здорового способу життя та впливу фізичного виховання на вдосконалення форм і функцій організму людини.
 2. Основи методики використання найбільш ефективних засобів та напрямків раціональної рухливої активності.
 3. Важливі вимоги до оздоровлення організму.
 4. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.
 5. Комплекси спеціальних вправ оздоровлення та розвитку фізичних якостей.
 6. Вправи загального та спеціального фізичного розвитку людини.
 7. Спортивні досягнення українських та інших видатних  спортсменів на міжнародній арені.
 8. Правила суддівства та техніки безпеки при виконанні фізичних вправ та участі у змаганнях.

вміти:

 1. Застосовувати на практиці найбільш ефективні методи, засоби та фізичні вправи, регулювати фізичне навантаження для забезпечення вимог оздоровчої рухливої активності.
 2. Технічно правильно виконувати фізичні вправи з різних видів спорту, зокрема: легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, волейболу, футболу, бадмінтону, настільного тенісу, силових видів спорту, танцювальної аеробіки, оздоровчої гімнастики з елементами шейпінгу, шахів, плавання.
 3. Методично грамотно складати комплекси фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання під час проведення самостійних занять.
 4. Оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними показниками свій фізичний стан, готовність організму до занять фізичними вправами та об’єм навантаження під час виконання фізичних вправ.
 5. Організувати і проводити самостійні заняття фізичними вправами в режимі дня та у вихідні дні.

Рекомендована література

 1. Белякова Р.Н., Тимошенків В.В., Тимошенкова О.М.Диференційована програма оздоровлення студентів спеціальних медичних груп засобами фізичної культури .- Мн., 2001.
 2. Програма фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів РБ .- Мн., 1992.
 3. Теорія і методика фізичного виховання: Учеб.для ін-тів фіз.культ.: У 2 т. / Під загальною ред. Л. П. Матвєєва, А. Д. Новикова .- М., 1976.
 4. Теорія та методики фізичного виховання: Учеб.для студ. фак. фіз. культури пед. ін-тів / За ред. Б.А. Ашмаріна .- М.: Просвещение, 1990.
 5. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С.Теорія і методика фізичного виховання і спорту: Учеб. посібник для студ.висш.учеб.заведеній.-М.: Академія, 2001.
 6. Чермен К.Д.Теорія і методика фізичної культури: опорні схеми: навчальний посібник. -М.: Радянський спорт, 2005.
 7. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах. Учеб. пос. для техникумов. — М.: Высш. шк., 1986. — 255 с.
 8. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. Навч. пос. — К.: ІЗМН, 1997. — 224 с.
 9. Валецька Р.О. Основи валеології. Підруч. — Луцьк: Волинська книга, 2007. — 348 с.
 10. Грибан В.Г. Валеологія. Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256 с.
 11. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Навч. пос. — Луцьк: Настир’я, 1995. — 220 с.
 12. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. — М.: RETORIKA-А, 2001. — 560 с.
 13. Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства: Вид. друге, стереотипне. — К.: ІЗМН, 1999. — 270 с.
 14. Краснов В.П., Присяжнюк С.І., Раєвський Р.Т. Основи оздоровчого тренування. Метод. рекомендації для проведення практичних занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. — К.: Аграрна освіта, 2005. — 56 с.
 15. Круцевич Т.Ю. Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання. — К.:Олімпійська література, 1999. — 230 с.
 16. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. Навч. пос. — К.:Здоров’я, 1991. — 256 с.
 17. Організація і проведення практичних занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення в умовах природного середовища. Метод. реком./уклад. С.І. Присяжнюк, О.В. Довгич, А.В. Домашенко, Н.І. Міцкевич. — К.: НУХТ, 2005. — 49 с.
 18. Полатаймо Ю.О. Фізичне виховання школярів у спеціальних медичних групах. — Івано-Франківськ: Плай, 2004. — 161 с.
 19. Присяжнюк С.І., Краснов В.П., Третьяков М.О. та ін. Фізичне виховання. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 192 с.
 20. Присяжнюк С.І., Павлів З.М. Оздоровчі навчальнотренувальні заняття для студентів з порушенням зору. Метод. реком. — К.: Видавничий центр НАУ, 2003. — 17 с.
 21. Присяжнюк С.І., Краснов В.П., Кійко В.Й. Самоконтроль у процесі фізичного вдосконалення студентської молоді. Метод. ре-ком. — К.: Видавничий центр НАУ, 2006. — 43 с.
 22. Теорія та методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / За ред. Т.Ю.Крецевич — К.: Олімпійська література, 2003. — Т.1. — 422 с.