Фізична та колоїдна хімія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Кобрин Л. О.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
554ХМК-31Кобрин Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ХМК-31Кобрин Л. О.

Опис курсу

Мета – вивчення теоретичних та прикладних основ фізичної та колоїдної хімії, що будується на законах хімічної термодинаміки, кінетики та каталізу, вченні про будову речовини та природу розчинів, а також встановлення причинно-наслідкових зв’язків між фізичними процесами та хімічними явищами, що їх супроводжують, властивостями, структурою і складом речовин.

Завдання – ознайомити студентів з тепловими ефектами хімічних процесів, закономірностями протікання хімічних реакцій, властивостями розчинів електролітів та неелектролітів, стійкістю дисперсних систем та особливостями високомолекулярних речовин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні закони термодинаміки;
 • характеристику агрегатного стану речовини,
 • найважливіші фізико-хімічні характеристики речовин,
 • властивості розчинів,
 • закономірності та особливості гомогенного та гетерогенного каталізу,
 • основні електрохімічні поняття,
 • властивості дисперсних та колоїдних систем,
 • особливості властивостей високомолекулярних сполук.

вміти:

 • виконувати термодинамічні розрахунки,
 • обчислювати фізико-хімічні характеристики речовин та визначати їх дослідним шляхом,
 • одержувати дисперсні системи, золі,
 • визначати їх фізико-хімічні параметри.

Рекомендована література

Основна:

 1. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія: Підручник.-Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
 2. Стромберг А. Г., Семченко Д. П. Физическая химия / Под ред. А. Г. Стромберга. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1988.
 3. Білий О. В. Фізична хімія. – К.: Центр навч. літ-ри, 2002.
 4. Гомонай В. І., Гомонай О. В. Фізична хімія. – Ужгород: ВАТ “Патент”, 2004.
 5. Галяс В.Л., Колотницький А.Г. Фізична і колоїдна хімія.-Львів, 2004.
 6. Стрельцов О.А., Мельничук Д.О., Снітинський В.В. Фізична і колоїдна хімія.-Львів: Ліга-Прес, 2002.
 7. Кудряшов И.В., Каретников Г.С. Сборник примеров и задач по физической химии. М.: Высшая шк., 1991.
 8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. М.: Высшая шк., 1981.
 9. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя. М.: Химия, 1983.

Додаткова:

 1. Физическая химия / Под ред. акад. Б. П. Никольского. – Л.: Химия, 1987.
 2. Ліпатников В.Є., Казаков К.М. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Вища школа, 1983.
 3. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. –Л.: Химия, 1976.
 4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. –Л.: Химия, 1995.