Хімія біоорганічна

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Кобрин Л. О.БЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434БЛК-21Кобрин Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, щодо будови, конформації, фізико-хімічних властивостей, здатності до перетворень та хімічного синтезу біологічно активних речовин органічної природи: вуглеводів, ліпідів, білків та їхніх структурних компонентів – амінокислот, пептидів, нуклеїнових кислот, нуклеотидів, нуклеотидів, вітамінів, гормонів, ростових факторів, алкалоїдів та антибіотиків.

Завданнями дисципліни є: на основі засвоєних студентами знань про особливості будови та біологічне значення окремих класів вивчених біоорганічних сполук, оволодіння методами їхнього виявлення, ідентифікації та усвідомлення їхньої функції як компонентів живих організмів.

На основі вивчення курсу студент повинен

знати особливості структури, фізико-хімічних властивостей, реакційної здатності окремих класів біомолекул та їхніх структурних компонентів, мати загальні уявлення про методи їхнього штучного та природного синтезу синтезу, аналізу, ідентифікації біологічної активності.

вміти за допомогою якісних та кількісних реакцій, методів хроматографії, спектрофотометричних та фотометричних досліджень ідентифікувати певні класи сполук; на основі даних про структурні особливості передбачити можливі типи біохімічних реакцій, у яких сполука братиме участь, її біологічні властивості.

Рекомендована література

Базова

  1. Губський Ю. І. Біоорганічна хімія. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.
  2. Губський Ю. Г. Біологічна хімія. Підручник. – К. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 2000. – 508с.
  3. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб./ Н. О. Сибірна, Я. П.Чайка, Н. І.Климишин та ін. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009. – 316 с.
  4. Мещишин І. Ф., Пішак В. П., Григор’єва Н. П. Біомолекули: структура та функції. – Чернівці: Медик, 1999. – 149 с.
  5. Овчинников Ю. А. Биоорганическая химия. – М. : Просвещение, 1987.- 815 с.
  6. Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И. Биоорганическая химия. – М. : Медицина, 1985. – 480 с.

Допоміжна

  1. Болдырев А. А., Кяйвяряйнен Е. И., Илюха В. А. Биомембранология : Учебное пособие. – Петрозаводск : Изд-во Кар. НЦРАН, 2006. – 226 с.
  2. Войсков В. Л., Решетов П. Д., Набиев И. Р. Физико-химические методы исследования биополимеров и низкомолекулярных биорегуляторов. – М. : Наука, 1992. – 406 с.
  3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. – М. : Мир, 2002.- 589 с.
  4. Степанов В.М. Молекулярная биология: структура и функции белков. – М. : Просвещение, 1996. – 320 с.